sobota, 23 marzec 2019
 
 
INFORMACJA - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Nabór wniosków na rok szkolny 2016/17 od 01.09.2016 do dnia 15.09.2016

Wnioski do pobrania w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół  w Iwaniskach ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska

1. O stypendia socjalne mogą ubiegać się osoby, gdzie dochód w rodzinie na osobę miesięcznie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto.

2. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

3. dochód z zakładu pracy – zaświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wniosek złożony we wrześniu zaświadczenie za sierpień). Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia wniosku zaświadczenie z tego miesiąca.

4. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

5. Przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł, zaświadczenie z UG  o gospodarstwie na wszystkich członków rodziny bez względu na wiek!

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie zaświadczenia za poprzedni rok kalendarzowy wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o wysokości:
a. przychodu,
b. kosztów uzyskania przychodu,
c. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
d. dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza,
e. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
f. należnego podatku,
g. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach z tym, że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

8. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

9. Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny jest dochodem dlatego należy doliczyć do osiąganego dochodu (zaświadczenie, decyzja),

10.Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,

11. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym)

12. Osoba bezrobotna dołącza zaświadczenie z UP potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,

13. Osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych osiągające dochód w związku z pobieraniem praktycznej nauki zawodu zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wysokości tego dochodu.

14. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej i wysokości dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

15. Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
2) zasiłku celowego,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
4) wartości świadczenia w naturze,
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
7) świadczenia wychowawczego , o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575).

16. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia ze szkół i uczelni (potwierdzające uczęszczanie do szkoły wszystkich dzieci ujętych we wniosku) z adnotacją czy uczeń jest uprawniony do pobierania stypendium i w jakiej wysokości.

Uwaga! Wnioskodawcą dla ucznia do 18 roku życia jest rodzic lub opiekun. Uczeń pełnoletni składa wniosek sam na siebie.
 
wstecz   dalej »