niedziela, 17 luty 2019
 
 
wyniki badania ankietowego

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

REWITALIZACJA W GMINIE IWANISKA W LATACH 2016–2025

W związku z przystąpieniem przez Gminę Iwaniska do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych
i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.
Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie
w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.
W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 25 osób. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój mikro i małej przedsiębiorczości, pozyskanie inwestorów zewnętrznych oraz stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego – Gmina Iwaniska” oraz pod poniższym adresem internetowym:

www.interankiety.pl/interwyniki/a7207af51f528f0a5404f26fa7ef941a

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska.

Pobierz szczegółowe wyniki: tutaj
 
wstecz   dalej »