niedziela, 08 grudzień 2019
 
 
Filia Szko?y Podstawowej w Uje?dzie ?wietnie si? rozwija

Uczniowie Filii w Uje?dzie aktywnie anga?uj? si? w szereg akcji charytatywnych. Ch?tnie w??czaj? si? w dzia?ania dobroczynne o zasi?gu regionalnym i ogólnopolskim. Obecnie szko?a uczestniczy w zbiórce makulatury w ramach akcji „Przywró?my Dzieciom U?miech, której celem jest pomoc dzieciom przebywaj?cym w domach dziecka.

Uczniowie w ramach dzia?alno?ci wychowawczo dydaktycznej ju? od najm?odszych lat mog? rozwija? swoje talenty, zainteresowania i wiedz? uczestnicz?c aktywnie w uroczysto?ciach szkolnych i ?rodowiskowych oraz ró?norodnych akcjach edukacyjnych.

 W pa?dzierniku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z klasy IV przygotowa?y uroczyst? akademi?, w czasie której w zabawny, ale te? i czasem wzruszaj?cy sposób, odda?y blaski i cienie pracy nauczycieli. Nie zabrak?o ciep?ych s?ów i ?ycze? oraz kwiatów. Dziewcz?ta ze szkolnego zespo?u „Top Dance” wykona?y kilka uk?adów tanecznych do m?odzie?owej muzyki z dedykacj? dla wszystkich pa? i panów pracuj?cych w szkole. 

Z okazji Dnia Przedszkolaka w dniu 19 pa?dziernika grupa przedszkolna zaprezentowa?a program artystyczny. Dzieci ?piewa?y, recytowa?y wiersze, ta?czy?y. Z?o?y?y równie? „Przyrzeczenie Przedszkolaka”, ka?dy otrzyma? odznak? „Jestem przedszkolakiem” z r?k dyrektora ZPS w Iwaniskach pana Wac?awa S?owika. Maluchy wpisywa?y si? do Ksi?gi Pami?tkowej Przedszkolaka odbijaj?c ?lad paluszka pod swoim zdj?ciem. Rodzice przygotowali dla swoich pociech oraz zaproszonych go?ci s?odki pocz?stunek.

Dzie? 26 pa?dziernik 2015 roku to wa?na data w ?yciu naszej szko?y. Uczniowie zdali swój pierwszy szkolny egzamin i zostali przyj?ci w poczet rodziny szkolnej.

Delegacja uczniów klasy czwartej powita?a pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i zaoferowa?a swoj? pomoc.

Uczniowie klasy I pod kierunkiem pani wychowawczyni przedstawili program s?owno – muzyczny, w którym zaprezentowali swoje artystyczne umiej?tno?ci, jakie ?wiczyli przez pierwszy miesi?c pobytu w szkole. Najwa?niejszym punktem by?o uroczyste ?lubowanie i pasowanie przez pana dyrektora Wac?awa S?owika na uczniów szko?y podstawowej.

Na koniec uroczysto?ci by?y pami?tkowe zdj?cia, a po nich s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodziców.

Wielkim osi?gni?ciem naszych pierwszoklasistów by?o zaj?cie I miejsca w plebiscycie organizowanym przez ,,Echo Dnia” na najsympatyczniejsz? klas? I w powiecie opatowskim. W nagrod? nasi uczniowie wyjad? 9 czerwca na wycieczk? do Parku Jurajskiego w Ba?towie.

W wychowaniu m?odego pokolenia szko?a przywi?zuje du?? wag? do kszta?towania postaw patriotycznych, przywi?zania do Ojczyzny, tradycji, kultury narodowej i zwi?zanych z tymi warto?ciami postaci. W zwi?zku z powy?szym dnia 28 pa?dziernika odby?a si? uroczysta akademia Pt „Jan Pawe? II-?wiadek nadziei, mi?o?ci i wiary”, a 10 listopada z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci uczniowie przygotowali uroczysto?? patriotyczn? pod has?em ,,Niepodleg?o?? znaczy wolno??-s?owa najpi?kniejsze”.

W klimat ?wi?t Bo?ego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie, którzy przygotowali „Jase?ka”. W ?wi?tecznie ubranej sali zebrali si? zaproszeni go?cie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obs?ugi i uczniowie, aby obejrze? inscenizacj? upami?tniaj?c? wydarzenie sprzed ponad dwóch tysi?cy lat, które prze?ywamy co roku na nowo.

W szkole uroczy?cie obchodzony by? Dzie? Babci i Dziadka. W tym wyj?tkowym wydarzeniu pe?nym rado?ci wzrusze? i u?miechów mia?y okazj? spotka? si? trzy pokolenia (dziadkowie, rodzice i wnukowie). S?owami wierszy i piosenek wnukowie wyrazili mi?o?? i szacunek dla swoich ukochanych dziadków. Przy wspólnym pocz?stunku nie zabrak?o okazji do wspomnie? i rozmów.

W ramach dzia?alno?ci Szkolnego Ko?a Turystycznego uczniowie maj? okazj? rozwija? zainteresowania krajoznawcze, historyczne, przyrodnicze oraz aktywnie sp?dza? czas. Temu celowi s?u?? prezentacje, wycieczki i konkursy oraz wykorzystanie do promocji turystyki nowoczesnych technologii informacyjnych. Swoj? ,,Ma?? Ojczyzn?” uczniowie poznali poszerzaj?c wiedz? na temat najbli?szej okolicy podczas prezentacji multimedialnej i wycieczki do zamku Krzy?topór w Uje?dzie.  Dalsz? okolic? poznawali podczas wycieczki do  kina Helios w Kielcach i Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Ch?cinach.

Uczniowie Filii w Uje?dzie aktywnie anga?uj? si? w szereg akcji charytatywnych. Ch?tnie w??czaj? si? w dzia?ania dobroczynne o zasi?gu regionalnym i ogólnopolskim. Obecnie szko?a uczestniczy w zbiórce makulatury w ramach akcji „Przywró?my Dzieciom U?miech, której celem jest pomoc dzieciom przebywaj?cym w domach dziecka. Ponadto rozprowadzane s? pomoce naukowe w postaci cegie?ek poprzez akcj? „Szko?o Pomó? i Ty”, wspieraj?c? niewidomego Jakuba. Dzieci zbieraj? plastikowe nakr?tki na rzecz akcji ,,Misiek Zdzisiek zbiera nakr?tki” dla chorych i niepe?nosprawnych z fundacji ,,B??kitny Promyk Nadziei”. Uczniowie wzi?li tak?e udzia? w zbiórce zu?ytych telefonów komórkowych na zakup sprz?tu medycznego dla hospicjum w Kielcach. W dniu 10 stycznia uczennice klasy pi?tej i szóstej kwestowa?y w 24 Finale WO?P.

 Szko?a uczestniczy tak?e czynnie w programach profilaktycznych i ekologicznych np.: ,,Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady”, ,,Nie pal przy mnie prosz?”, ,,Czyste powietrze wokó? nas”, ,,Znajd? w?a?ciwe rozwi?zanie. Trzymaj form?”.

  Ka?da inicjatywa i dzia?anie szko?y wspierane jest przez rodziców uczniów, dyrektora Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach pana Wac?awa S?owika oraz w?adze Gminy Iwaniska a w szczególno?ci wójta gminy pana Marka Sta?ka.

 
wstecz   dalej »