czwartek, 12 grudzień 2019
 
 
Informacja
Iwaniska, dnia 03.12.2015 r.

RG.6845.13.2013

I N F O R M A C J A


Wójt Gminy Iwaniska informuje, ?e na tablicy og?osze? w siedzibie Urz?du Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z pó?n. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 3.12.2015 r. do dnia 24.12.2015 r., zosta? wywieszony wykaz nieruchomo?ci przeznaczonej
do oddania w dzier?aw?,oznaczonej nr 297 po?o?onej w obr?bie Iwaniska, gmina Iwaniska (do oddania w dzier?aw? przeznacza si? cz??? dzia?ki o powierzchni oko?o 0,2000 ha. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedmiotowej nieruchomo?ci podane zosta?y w wykazie. Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Urz?du Gminy w Iwaniskach,pok. nr 3, tel. (15) 860 12 54 wew. 106  w godzinach od 7.30 do 15.30  od poniedzia?ku do pi?tku.
 
wstecz   dalej »