sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Radziecki ?o?nierz odnaleziony po ponad siedemdziesi?ciu latach

Na pocz?tku sierpnia 1944 roku na przyczó?ku baranowsko-sandomierskim toczy?y si? zaci?te i ci??kie walki o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej Ziemi ?wi?tokrzyskiej. Jednostki pancerne wojsk radzieckich ?ciera?y si? z hitlerowskimi wojskami, zgin??o wówczas wielu ?o?nierzy.

W tych ci??kich walkach bra? udzia? 19 -letni W?adimir Arkadiejewicz Popow - czo?gista, który mia? d?ugi szlak bojowy za sob?. W dniu 10.08.1944r. podczas nalotu samolotów niemieckich na pozycje wojsk radzieckich czo?g W?adimira zosta? zniszczony, wszyscy cz?onkowie za?ogi zgin?li. Wszyscy zostali pochowani w miejscu, gdzie zgin?li, w ogrodzie maj?tku ziemskiego w miejscowo?ci Gorzków.

Siostra W?adimira otrzyma?a tylko lakoniczn? informacj? ze sztabu armii o ?mierci brata w Polsce. Od zako?czenia II wojny ?wiatowej rodzina W?adimira Popowa poszukiwa?a grobu swojego bohatera. Jednak dopiero dzi?ki determinacji, po?wi?ceniu i zaanga?owaniu wnuczka siostry czo?gisty - W?adimira Anatolijewicza Guzija uda?o si? po 70 latach odszuka? miejsce pochówku bohatera wojennego. Swój udzia? w tym mieli przyjaciele W?adimira Guzija z Polski. Okaza?o si?, ?e szcz?tki W?adimira Popowa, po ekshumacji, zosta?y pochowane w mogile zbiorowej na cmentarzu ?o?nierzy radzieckich w Iwaniskach.

Po przej?ciu przez wszystkie procedury i formalno?ci prawne uzyskano stosowne pozwolenia i zgod? na postawienie symbolicznego pomnika. Przy osobistym zaanga?owaniu Pana Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka oraz pracowników urz?du gminy przyst?piono do realizacji planu.W dniu 05.05.2015r., w dniu 90 rocznicy urodzin czo?gisty W?adimira Popowa, zosta? postawiony i ods?oni?ty symboliczny pomnik, z?o?ono wie?ce oraz zapalono znicze. W tym miejscu specjalne podzi?kowania nale?? si? Zak?adowi Kamieniarskiemu Pana Marka Grudnia z Iwanisk za wykonanie pomnika i jego postawienie, dla Pana Wójta Marka Sta?ka za osobiste zaanga?owanie i wszechstronn? pomoc w zako?czeniu sprawy oraz szczególne podzi?kowania dla Panów z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Myd?owie za asyst? honorow? przy grobie ?o?nierza. Pami?? i uznanie dla m?odych bohaterów wojennych, którzy oddali swoje ?ycie za wolno?? si?ga poza wszelkie granice. Warto o nich pami?ta?.

 

Jaros?aw Pi?tek

 
wstecz   dalej »