sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Sprz?t dla OSP Kamieniec

Na terenie Zak?adu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Ba?kowice odby?y si? ?wiczenia szczebla powiatowego pod kryptonimem „Vastum 2014”.W ?wiczeniach udzia? wzi??o 28 zast?pów, w tym trzy zast?py OSP z gminy Iwaniska: OSP Stobiec, OSP Kamieniec oraz OSP Iwaniska. Zako?czenie ?wicze? mia?o miejsce na terenie Zak?adu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.


?wiczenia przeprowadzone zosta?y z udzia?em si? i ?rodków Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie, Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego KP PSP w Skar?ysko - Kamienna, zast?pu z JRG nr 1 z Kielc, Powiatowej Kompani Odwodowej powiatu opatowskiego.

W ?wiczeniach wzi??y równie? udzia?: Policja, ?wi?tokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego oddzia? Opatów, Polski Czerwony Krzy? oddzia? z Ostrowca ?w., Lasy Pa?stwowe,  kierownictwo  i pracownicy Zak?adu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz zespo?y zarz?dzania kryzysowego szczebla gminnego i powiatowego. Tematem ?wicze? by?o „doskonalenie dzia?a? ratowniczo – ga?niczych na przyk?adzie zak?adu utylizacji odpadów komunalnych”. ?wiczenia mia?y na celu sprawdzenie sprawno?ci dzia?ania jednostek ochrony przeciwpo?arowej oraz  doskonalenie wspó?dzia?ania podmiotów ratowniczych, pracowników zak?adu i zespo?ów zarz?dzania kryzysowego.

?wiczenia zako?czy?y si? zbiórk? pododdzia?ów, podczas której nast?pi?o przekazanie sprz?tu ratownictwa drogowego dla jednostek OSP Ba?kowice oraz OSP Kamieniec. Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie bryg. Grzegorz Szewczyk podzi?kowa? za udzia? w ?wiczeniach, ofiarn? s?u?b? oraz profesjonalizm w podejmowanych akcjach ratowniczo - ga?niczych.

W trakcje podsumowania Wójt Gminy Ba?kowice Marian Partyka oraz Prezes Gminny OSP Ba?kowice Kazimierz Koza przekaza? na r?ce wójta gminy Iwaniska Marka Sta?ka sprz?t w postaci zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego do usuwania skutków wypadków. Sprz?t zosta? przekazany druhom z OSP Kamieniec, jednostki, która nale?y do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego.

- Sk?adam serdeczne podzi?kowania Marianowi Partyce - wójtowi Ba?kowic oraz Prezesowi Kazimierzowi Kozie za doposa?enie OSP Kamieniec, jest to jednostka bardzo zaanga?owana, bior?ca udzia? w licznych akcjach na terenie gminy Iwaniska i nie tylko. Sprz?t, który dzisiaj otrzymali stra?acy, na pewno b?dzie dobrze s?u?y? naszej lokalnej spo?eczno?ci - powiedzia? Marek Staniek odbieraj?c akt przekazania. Druhom z Kamie?ca ?yczy? za?, by z otrzymanego sprz?tu musieli korzysta? jak najrzadziej.


 
wstecz   dalej »