sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Turniej w Iwaniskach

W Zespole Publicznych Szkó?  w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?y si? Szkolne Igrzyska z pi?ki siatkowej dziewcz?t pod has?em „?yj zdrowo na sportowo”. Wspó?organizatorem rozgrywek byli: Wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, Dyrektor Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach pan Wac?aw S?owik oraz Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach. Koordynatorami projektu byli nauczyciele wychowania fizycznego z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach – pani Aneta Szczepa?ska i pan Artur ?widerski.

Celami igrzysk by?o rozpowszechnienie dyscypliny sportowej, jak? jest siatkówka, wdro?enie do rywalizacji, przestrzeganie zasady fair – play oraz propagowanie zdrowego stylu ?ycia. W celu zapobiegania paleniu papierosów
i piciu alkoholu ka?da szko?a zaprezentowa?a plakat o tematyce antyalkoholowej.

            Wyniki rozgrywek sportowych:

I miejsce – Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach
II miejsce – Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Wygie?zowie
III miejsce - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Przepiórowie
IV miejsce - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia im. Bp. Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli
V miejsce - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Uje?dzie
VI miejsce - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Myd?owie.

            Wszystkie dru?yny z r?k pana Wójta Marka Sta?ka oraz pani Dyrektor Anny Michalskiej – Kapsiak otrzyma?y dyplomy oraz pi?ki do siatkówki,
a pierwsze, drugie i trzecie miejsca dodatkowo otrzyma?y pi?kne puchary.

            W ramach tego samego projektu w dniu 12 czerwca 2014 roku w Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?y si? tak?e rozgrywki gminne w tenisa sto?owego. Uczestniczy?o w nich
10 dziewczynek oraz 10 ch?opców z Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach. Wyniki turnieju:

Kategoria dziewcz?t:
I miejsce – Julia Dyka - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach
II miejsce – Zuzanna Madej - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach
III miejsce – Paulina Duda - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Wygie?zowie

Kategoria ch?opców:
I miejsce – Jakub ?y?owicz - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach
II miejsce – Roman Sajda - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Przepiórowie
III miejsce – Hubert Buczkowski - Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach Filia w Przepiórowie

            Zwyci?zcy otrzymali z r?k pana Wójta oraz Dyrekcji Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach pucharki, medale oraz s?odycze ufundowane przez pana Marka Grudnia, który s?dziowa? mecze razem z panem Zbigniewem Kijank?.


 
wstecz   dalej »