sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
By?y kwiaty i ?yczenia

W Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?a si? uroczysto?? przygotowana z okazji Dnia Matki. Program artystyczny zaprezentowa?y klasy IVa i IVb oraz dzieci z oddzia?ów przedszkolnych. W wierszach i piosenkach wyrazi?y wdzi?czno?? swoim rodzicom za trud wk?adany w ich wychowanie oraz podzi?kowa?y za ka?dy wspólnie sp?dzony dzie?. Swoje umiej?tno?ci zaprezentowa?y tak?e dziewcz?ta z zespo?u tanecznego „Arabeski” oraz uczniowie klasy VIB w ta?cu „Zorba”.

Akademi? swoj? obecno?ci? zaszczycili zaproszeni go?cie: Wójt Gminy Iwaniska Pan Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Pan Stefan Zaj?c, Przewodnicz?cy Komisji O?wiaty Rady Gminy Iwaniska Pan Józef Krzemi?ski, Dyrektor ZPS w Iwaniskach Pan Wac?aw S?owik, Wicedyrektor ZPS w Iwaniskach Pani Anna Michalska – Kapsiak, Przewodnicz?ca Rady Rodziców Pani Agata Niedba?a oraz grono pedagogiczne i w szczególno?ci - rodzice.

W tym uroczystym dniu ?yczeniom nie by?o ko?ca. Na r?ce Pani Agaty Niedba?y symboliczn? wi?zank? kwiatów wr?czyli Pan Wójt Marek Staniek i Pan Dyrektor Wac?aw S?owik, sk?adaj?c ?yczenia wszystkim rodzicom. A wszystkie dzieci obdarowa?y ich w?asnor?cznie przygotowanymi upominkami. Dzie? ten na d?ugo pozostanie w pami?ci uczniów i rodziców.

 
wstecz   dalej »