sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
W Iwaniskach ?wi?towano

W gminie Iwaniska uroczy?cie obchodzono rocznic? Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Gminne ?wi?to Stra?aka. Uroczysto?ci rozpocz??y si? o godz. 9  msz? ?wi?t?  w intencji stra?aków, któr? koncelebrowa? Ks. Dziekan Wac?aw Gieniec.  W s?owach skierowanych do uczestników, proboszcz parafii  zaznaczy? istot? obchodów ?wi?ta 3 maja dla Polski oraz ko?cio?a, podzi?kowa? równie? stra?akom za ich trud  codziennej pracy , zaanga?owanie podczas uroczysto?ci gminnych  oraz ich prac? na rzecz parafii. W uroczysto?ciach udzia? wzi?li: Przewodnicz?cy Rady Powiatu Zbigniew Wo?cerz , Wies?awa S?owik Cz?onek Zarz?du Powiatu Opatowskiego, Wójt Gminy Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy Stefan Zaj?c, radni , dyrektorzy, m?odzie?, delegacje stra?aków, poczty sztandarowe oraz licznie przybyli mieszka?cy Gminy Iwaniska.

Po mszy  uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi przemaszerowali do budynku Gimnazjum im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. Przyby?ych go?ci powita? Wójt Marek Staniek. Po cz??ci oficjalnej   odby?a si? uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w wykonaniu m?odzie?y pod kierunkiem Pa? Barbary Staniek oraz Ma?gorzaty Michalskiej – Baran. Zaprezentowa? si? równie? zespó? Dworzanie.

Przewodnicz?cy Rady Powiatu Zbigniew Wo?cerz  skierowa?  w imieniu starosty opatowskiego Bogus?awa W?odarczyka  ?yczenia dla stra?aków oraz ?yczy?  radosnego ?wi?towania.

Druhów stra?aków podczas ich ?wi?ta odwiedzi? Cz?onek Zarz?du Kazimierz Kotowski  który pogratulowa? zaanga?owania, udanych akcji oraz ?yczy? bezpiecznej s?u?by oraz zawsze szcz??liwych powrotów z akcji.

Organizatorami  gminnych obchodów byli Prezes Zarz?du  Gminnego Marek Staniek oraz Zarz?d Gminy Ochotniczych Stra? Po?arnych.

 
wstecz   dalej »