sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
JASE?KA SZKOLNE W UJE?DZIE

W Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Uje?dzie odby?a si? uroczysto?? op?atkowa pod  has?em: „W UBOGIEJ STAJENCE”. Uczestniczyli w niej: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodnicz?cy Rady Powiatu Opatowskiego – Zbigniew Wo?cerz, wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Stefan Zaj?c, wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Stanis?aw Rozmys?owski, radny Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz, dziekan Dekanatu Opatowskiego – ks. Wac?aw Gieniec, kierownik Filii w Uje?dzie – Marcin Urba?ski oraz nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie i ich rodzice.

Najwa?niejsz? cz??ci? tej uroczysto?ci by?y jase?ka bo?onarodzeniowe wykonane przez uczniów Filii w Uje?dzie a wyre?yserowane przez nauczycieli: ks. Wojciecha Pelczara, Beat? Jeziersk?, Edyt? ?ata, Teres? Szyma?sk?, Wiolett? Markiewicz i Wiolett? Oko. Spektakl mia? na celu wprowadzenie spo?eczno?ci szkolnej  oraz przyby?ych go?ci w ?wi?teczn? atmosfer?. Recytacja bo?onarodzeniowych  wierszy  po??czona zosta?a ze ?piewem kol?d oraz czytaniem Ewangelii. Szczególnym momentem szkolnych jase?ek by?a wspólna modlitwa prowadzona  przez ksi?dza Wojciecha Pelczara zako?czona po?wieceniem op?atków, które nast?pnie otrzymali przedstawiciele poszczególnych klas do podzielenia si? nimi ze swoimi kolegami i kole?ankami.

Na zako?czenie uroczysto?ci wszyscy uczniowie Filii w Uje?dzie otrzymali s?odycze od  wójta Gminy Iwaniska i przewodnicz?cego Rady Powiatu Opatowskiego.

Kierownik i grono pedagogiczne Filii w Uje?dzie serdecznie dzi?kuj? Radzie Rodziców za bardzo aktywne w??czenie si? w organizacj? uroczysto?ci.  

 
wstecz   dalej »