piątek, 24 maj 2019
 
 
informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 11.10.2012r. o godz. 09.15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu  POKL pn. „Kapitalne przedszkole 2”, numer postępowania: 1/PN/2012.

Iwaniska, dnia 12.10.2012r.

wg rozdzielnika

 Nr postępowania: 1/PN/2012

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 11.10.2012r. o godz. 09.15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu  POKL pn. „Kapitalne przedszkole 2”, numer postępowania: 1/PN/2012.

 Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 11.10.2012 o godz. 14:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą punktów złożył Wykonawca:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ul. Paderewskiego 55,

25-950 Kielce

 

w/w wykonawca zaoferował cenę – 449 496 - zł brutto i otrzymał 100 pkt. w dwóch punktowanych kryteriach tj. cena 70pkt. Doświadczenie 30 pkt.

 

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cenna brutto:

punkty – cena

punkty – doświadczenie

Łączna ilość punktów

1

 

Centrum Szkoleniowe Gulliwer

Ul. Petrażyckiego 17a, 3

0-399 Kraków

 

560 000,00 zł

 

 

56,19

 

 

13,20

 

 

69,39

 Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 12.10.2012 r.

 Wyk. w 5 egz.:

Egz. 1 ZDZ Kielce - fax. 41 366-39-26

Egz. 2 Centrum Szkoleniowe Gulliwer, Ul. Petrażyckiego 17a, 30-399 Kraków

Egz. 2 Tablica ogłoszeń

Egz. 3 Strona internetowa

Egz. 4 a/a

 
wstecz   dalej »