czwartek, 25 kwiecień 2019
 
 
Projekty unijne edukacyjne
Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2016

Nazwa zamawiającego

GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH

Numer ogłoszenia

1007999

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

a) Miejscem składania ofert jest: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27 - 570 Iwaniska b) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iwaniskach podany wyżej lub osobiście w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27 - 570 Iwaniska z dopiskiem „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki”, faxem na nr: 15/8601204 lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Warzyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 860 12 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia
„Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki””
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie:
1) Pomocy dydaktycznych – książki, gry edukacyjne, słuchowiska itp./lub inne (4 zestawy),
2) Pomocy dydaktycznych – zabawki (4 zestawy),
3) Wyprawek (107 zestawów),
4) Pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych (zajęcia rytmiczne, gimnastyka korekcyjne, zajęcia logopedyczne).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego określenia asortymentu mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, to, iż określenia tak wskazanych produktów wskazują wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Iwansika

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem udzielenia zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli na terenie Gminy Iwaniska zgodnie z zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia

3. Przedmiot zamówienia
„Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki””
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie:
1) Pomocy dydaktycznych – książki, gry edukacyjne, słuchowiska itp./lub inne (4 zestawy),
2) Pomocy dydaktycznych – zabawki (4 zestawy),
3) Wyprawek (107 zestawów),
4) Pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych (zajęcia rytmiczne, gimnastyka korekcyjne, zajęcia logopedyczne).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego określenia asortymentu mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, to, iż określenia tak wskazanych produktów wskazują wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nastąpi się w terminie maksymalnie 10 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
8.1 Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 90 %
2. Skrócenie terminu dostawy 10 %
8.2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
8.3 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt. Wzór
1. Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 90
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 90 –wskaźnik stały
2. Skrócenie terminu dostawy – 10 pkt.:
Punkty zostaną przyznane za skrócenie terminu dostawy o:
- 2 dni w ilości 5 pkt.
- 4 dni w ilości 10 pkt.

8.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH

Adres

Opatowska 26

27-570 Iwaniska

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601204

Fax

158601204

NIP

8631696765

Tytuł projektu

Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0040/16-00

 

-----------------------------------------------------
Termin składania ofert

 

do dnia 04-10-2016

Nazwa zamawiającego

GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH

Numer ogłoszenia

1007637

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Warzyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 860 12 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych niżej wymienionych w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w ramach projektu pn „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Iwansika

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielenie zamówienia na usługę zatrudnienia osób na stanowiska nauczyciela zgodnie z zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych niżej wymienionych w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w ramach projektu pn „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe):
Zadanie 1 – zajęcia edukacyjne

1. Zajęci matematyczno - przyrodnicze – 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
2. Zajęcia plastyczne - 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
3. Zajęcia- gimnastyka korekcyjna - 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
4. Zajęcia rytmiczne – 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
5. Zajęcia informatyczne – 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
Zadanie 2 – zajęcia z pedagogiem
Lp. Nazwa usługi Łączna
liczba godzin
1. Zajęcia z pedagogiem - 5 godzin w tygodniu 200 godzin

Zadanie 3- Zajęcia z logopedą
1. Zajęcia z logopedą - 5 godzin w tygodniu 200 godzin

Szczegółowy harmonogram realizowanych zajęć będzie przedstawiony przed rozpoczęciem każdego miesiąca.

Kod CPV

80110000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa przedszkolnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizowanych zajęć będzie przedstawiony przed rozpoczęciem każdego miesiąca

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał minimum:

Zadanie 1:
jedną usługę edukacyjną w ramach której zrealizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci lub młodzieży, o wartości minimum 50 tys. zł.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

Zadanie 2:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 7.2. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań

Zadanie 3:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 7.2. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w dwóch zakończonych szkoleniach grupowych lub cyklu kształcenia – np. semestr w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 2 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:
Lp. Nazwa zajęć / stanowisko nauczyciela Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry
Zadanie 1
1. Zajęci matematyczno - przyrodnicze • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie przyrody lub matematyki,
• minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• doświadczenie w pracy z dziećmi
2. Zajęcia plastyczne • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie plastyki,
• minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• doświadczenie w pracy z dziećmi
3. Zajęcia- gimnastyka korekcyjna • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego
• minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• doświadczenie w pracy z dziećmi
4. Zajęcia rytmiczne • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zajęć artystycznych lub muzyki
• minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• doświadczenie w pracy z dziećmi
5. Zajęcia informatyczne • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie informatyki lub studia podyplomowe – kierunek informatyka,
• minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• doświadczenie w pracy z dziećmi
Zadanie 2
1. Zajęcia z pedagogiem • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki
• przygotowanie pedagogiczne
• co najmniej roczny staż pracy w oświacie
Zadanie 3
1. Zajęcia z logopedą • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii
• co najmniej roczny staż pracy w oświacie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Na potwierdzenie należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
Zadanie 1
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 50 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
Zadanie 2 i Zadanie 3
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 7.2. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych następującymi okolicznościami;
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osoby wskazanej w ofercie na inną o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby zmienianej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych w przypadku niemożności ich zrealizowanie z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać:
2.
OŚWIADCZENIE WOLI (OFERTA) ZAWIERA
1 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2 Oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ
3 Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
4 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - Załącznik nr 5 do SIWZ
5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.- Załącznik nr 4 do SIWZ
6 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak podstaw do wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ryterium oceny ofert są: cena ofertowa 70%; doświadczenie w ilości przeprowadzonych usług edukacyjnych/pedagogicznych/logopedycznych 30%,
21.3. Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach:
Zadanie 1
Punkty za doświadczenie, ilość przeprowadzonych usług edukacyjnych obliczona będzie według wzoru
P1 – 30 pkt:

So
P1= x 30
Smax
gdzie:
P1 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1%
So – liczba przeprowadzonych usług edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci lub młodzieży w ciągu ostatnich 3 lat (należy przedstawić wykaz, w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia usługi, miejsce usługi. Do punktacji będą brane tylko usługi wymienione w Załączniku nr 6).
Maksymalnie można wykazać 10 usług edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci lub młodzieży, przy czym wskazanie większej liczby usług nie będzie brane pod uwagę.
Smax – największa liczba przeprowadzonych usług edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci lub młodzieży w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P2 – 70 pkt.:
Cmin
P2= x 70
Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena badanej oferty

Zadanie 2
Punkty za doświadczenie, ilość przeprowadzonych usług pedagogicznych obliczona będzie według wzoru
P1 – 30 pkt:

So
P1= x 30
Smax
gdzie:
P1 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1%
So – liczba przeprowadzonych usług pedagogicznych, w ramach których zrealizowano zajęcia z pedagogiem dla dzieci lub młodzieży w ciągu ostatnich 3 lat (należy przedstawić wykaz, w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia usługi, miejsce usługi. Do punktacji będą brane tylko usługi wymienione w Załączniku nr 6).
Maksymalnie można wykazać 10 usług pedagogicznych, w ramach których zrealizowano zajęcia z pedagogiem dla dzieci lub młodzieży, przy czym wskazanie większej liczby usług nie będzie brane pod uwagę.
Smax – największa liczba przeprowadzonych usług pedagogicznych, w ramach których zrealizowano zajęcia z pedagogiem dla dzieci lub młodzieży w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P2 – 70 pkt.:
Cmin
P2= x 70
Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena badanej oferty

Zadanie 3
Punkty za doświadczenie, ilość przeprowadzonych usług logopedycznych obliczona będzie według wzoru
P1 – 30 pkt:

So
P1= x 30
Smax
gdzie:
P1 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1%
So – liczba przeprowadzonych usług edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci lub młodzieży w ciągu ostatnich 3 lat (należy przedstawić wykaz, w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia usługi, miejsce usługi. Do punktacji będą brane tylko usługi wymienione w Załączniku nr 6).
Maksymalnie można wykazać 10 usług logopedycznych, w ramach których zrealizowano zajęcia z logopedą dla dzieci lub młodzieży, przy czym wskazanie większej liczby usług nie będzie brane pod uwagę.
Smax – największa liczba przeprowadzonych usług logopedycznych, w ramach których zrealizowano zajęcia z logopedą dla dzieci lub młodzieży w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru P2 – 70 pkt.:
Cmin
P2= x 70
Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena badanej oferty

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH

Adres

Opatowska 26

27-570 Iwaniska

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601204

Fax

158601204

NIP

8631696765

Tytuł projektu

Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0040/16-00

 

-----------------------------------------------------
pobierz załączniki do poniższego zamówienia:
ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie - pomoc nauczyciela
Zalacznik_nr_3_ umowa-pomoce
Zalacznik_nr_4_do_Oferty_Oswiadczenie


Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2016

Nazwa zamawiającego

GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH

Numer ogłoszenia

1007010

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska, Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres podany wyżej lub osobiście w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Iwaniskach z dopiskiem „Zatrudnienie pomocy nauczyciela” projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki” lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Warzyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 860 12 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonywanie obowiązków pomocy nauczyciela:
Zadanie 1 pomoc nauczyciela w Iwaniskach – 1 osoba
Zadanie 2 pomoc nauczyciela w Mydłowie – 1 osoba
8h dziennie – łączna ilość godzin w ramach projektu 1584h dla jednej osoby.
A. Zasadnicze obowiązki pomocy nauczyciela obejmują:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia , a mianowicie:
a.) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b.) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
c.) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d.) organizowanie wypoczynku dzieci,
e.) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału oraz pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
f.) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
g.) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
B. Szczegółowy zakres odpowiedzialności obejmuje:
1. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególności:
1.) czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
a.) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni,
b.) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
c.) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d.) czuwanie nad należytym spożywanie posiłków przez dzieci,
e.) opieka nad dziećmi w klasie,
f.) pomoc nauczycielce podczas zajęć ,
g.) czuwanie nad należytą higieną dzieci,
h.) pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
i.) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica,
j.) usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola,
k.) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola,
l.) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących,
m.) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu
n.) dbanie o czystość pomieszczeń (sal przedszkolnych, korytarzy, szatni, łazienek, stołówki), w których przebywają wychowankowie.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Iwansika

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielenie zamówienia na usługę zatrudnienia osób na stanowiska pomoc nauczyciela zgodnie z zasada konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonywanie obowiązków pomocy nauczyciela:
Zadanie 1 pomoc nauczyciela w Iwaniskach – 1 osoba
Zadanie 2 pomoc nauczyciela w Mydłowie – 1 osoba
8h dziennie – łączna ilość godzin w ramach projektu 1584h dla jednej osoby.
A. Zasadnicze obowiązki pomocy nauczyciela obejmują:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia , a mianowicie:
a.) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b.) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
c.) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d.) organizowanie wypoczynku dzieci,
e.) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału oraz pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
f.) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
g.) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
B. Szczegółowy zakres odpowiedzialności obejmuje:
1. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególności:
1.) czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci:
a.) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni,
b.) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
c.) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d.) czuwanie nad należytym spożywanie posiłków przez dzieci,
e.) opieka nad dziećmi w klasie,
f.) pomoc nauczycielce podczas zajęć ,
g.) czuwanie nad należytą higieną dzieci,
h.) pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
i.) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica,
j.) usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe, zgłaszanie dyrektorowi przedszkola,
k.) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola,
l.) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadzących,
m.) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu
n.) dbanie o czystość pomieszczeń (sal przedszkolnych, korytarzy, szatni, łazienek, stołówki), w których przebywają wychowankowie.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań

Kod CPV

85312110-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Harmonogram realizacji zamówienia

8h dziennie – łączna ilość godzin w ramach projektu 1584h dla jednej osoby w terminie od dnia podpisania umowy do do 30 czerwca 2017r

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:
Lp. Nazwa stanowiska Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry
Zadanie 1 – POMOC 1
Pomoc nauczyciela • Doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku 3-5 lat przez minimum 6 miesięcy
Zadanie 2 - POMOC 2
Pomoc nauczyciela • Doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku 3-5 lat przez minimum 6 miesięcy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego w ofercie wykładowcy tylko na wykładowcę
o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego
i jest możliwa tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
Oświadczenie woli. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 80 %
2. Doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku 3-5 lat dla zadania 1 i 2 20 %
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt. Wzór
1. Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 80 –wskaźnik stały
2. Punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie w opiece nad dziećmi w wieku 3-5 lat będę przydzielone w następujący sposób:
• Do 6 miesięcy – 0 pkt.
• Od 6 miesięcy do 12 miesięcy – 5 pkt.
• Od 13 miesięcy do 18 miesięcy – 10 pkt.
• Od 19 miesięcy do 24 miesięcy – 15 pkt.
• Powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH

Adres

Opatowska 26

27-570 Iwaniska

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601204

Fax

158601204

NIP

8631696765

Tytuł projektu

Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0040/16-00


------------------------------------------------------------------------------------------


załączniki:
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ - wyżywienie
3. Załącznik nr 1 Wzór umowy
4. Załącznik nr 2 Oferta cenowa
5. Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia
6. Załącznik nr 5 grupa kapitałowa-1
7. załącznik nr 6 Wykaz usług
8. Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udziału
9. załącznik nr 7 Wykaz_narzędzi

Iwaniska: „USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSIŁKÓW DO ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach, krajowy numer identyfikacyjny 26050824000000, ul. ul. Opatowska  26, 27570   Iwaniska, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 158 601 204, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , faks 158 601 204.
Adres strony internetowej (URL): http://iwaniska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=78

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
http://iwaniska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=78


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://iwaniska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=78


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty muszą być składane w formie pisemnej.
Adres:
Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSIŁKÓW DO ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH ”
Numer referencyjny: 1/pn/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych posiłków: obiad (zupa, drugie danie i napój), podwieczorek z napojem , dla 107 dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 5 lat, uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy ZPS w Iwaniskach w okresie od podpisania umowy do 30.06.2017r., (z wyjątkiem przerw w nauce szkolnej), co stanowi ok. 198 dni. Szacunkowa liczba posiłków w okresie trwania umowy: 21 186 zestawów. Wykonawca zobowiązuje w okresie podpisania umowy do 30.06.2017 r. oraz w okresie ferii zimowych, przerw świątecznych i wzmożonej zachorowalności dzieci przygotować i dostarczyć każdą zamówioną liczbę posiłków. Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilość dziennych zestawów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od obecności dzieci w przedszkolu. Posiłki dostarczane będą do następujących placówek: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach 2. Filia w Mydłowie 3. Filia w Ujeździe 4. Filia w Wygiełzowie 5. Filia w Jastrzębskiej Woli

II.5) Główny kod CPV: 55524000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: Wpis do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1228).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż 50 000,00 PLN, środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - 200 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostarczaniu w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy posiłków o wartości co najmniej 150 000 zł. brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać z ważną decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważna decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Na potwierdzenie należy złożyć: Wpis do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1228). 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostarczaniu w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy posiłków o wartości co najmniej 150 000 zł. brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać z ważną decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważna decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż 50 000,00 PLN, środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - 200 000,00 PLN.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości - 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Zatrudnienie osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/09/2016, godzina: 10:00,

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 1/PRZEDSZKOLE/2016

 

1.    Zamawiający:
Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach realizujący projekt „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Prowadzący postępowanie:
Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach
Ul. Opatowska 26
27 – 570 Iwaniska
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach dnia 1 sierpnia 2012 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Kapitalny start” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu edukacyjnego 80 dzieci z klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach przez zorganizowanie dodatkowych zajęć matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języka angielskiego.

Okres realizacji Projektu 01.08.2012 r. – 31.07.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WAŻNE: drugie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik
informacja dla wykonawców - pobierz plik
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) - pobierz plikIwaniska: Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta i specjalisty ds. finansów w ramach projektu POKL pt. Kapitalny Start
Numer ogłoszenia: 362334 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach , ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8601204, faks 15 8601204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji koordynatora i asystenta i specjalisty ds. finansów w ramach projektu POKL pt. Kapitalny Start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych niżej wymienionych oraz zarządzanie projektem w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach w ramach projektu pod nazwą Kapitalny starty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 1. Usługi edukacyjne Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania matematyczne 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przyrodniczych 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania przyrodnicze 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności informatycznych 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania informatyczne 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych w zakresie uczenia się języka angielskiego 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania językowe w zakresie uczenia się języka angielskiego 80 godz. dla 10 uczniów; Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zajęcia z pedagogiem szkolnym w czasie półkolonii zorganizowanych w dniach 1 - 12 lipca 2013 roku 40 godz. dla 80 uczniów. koordynator - Liczba godzin: 192h (16h na miesiąc); asystent - Liczba godzin: 144h (12h na miesiąc); specjalista ds. finansów projektu - Liczba godzin: 96h (8h na miesiąc); 2. pełnienie funkcji koordynatora i asystenta oraz specjalisty ds. finansów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 79.42.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych usług edukacyjnych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - za spełnienie warunku zamawiający uzna jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ramach dwóch umów usługę edukacyjną, w ramach której zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej, o wartości minimum 50 000,00 zł każda. Do wymienionej usługi w wykazie należy załączyć dokument, który potwierdzi należyte wykonanie usługi.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 1. Usługi edukacyjne wymagania minimalne kadry 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi ; 2. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania matematyczne wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi ; 3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przyrodniczych wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania przyrody, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi ; 4. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania przyrodnicze wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania przyrody, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi ; 5. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności informatycznych wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie informatyki, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi ; 6. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania informatyczne wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie informatyki, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi ; 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych w zakresie uczenia się języka angielskiego wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie j. angielskiego, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi; 8. Zajęcia dla dzieci rozwijających zainteresowania językowe w zakresie uczenia się języka angielskiego wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie j. angielskiego, minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi; 9. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi;; 10. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi 11. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi; 12. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w czasie półkolonii wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, doświadczenie w pracy z dziećmi; 13. Zajęcia z pedagogiem szkolnym w czasie półkolonii zorganizowanych w dniach 1 - 12 lipca 2013 roku wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, doświadczenie w pracy z dziećmi; 2. pełnienie funkcji koordynatora, asystenta i księgowego wymagania minimalne kadry 1. Koordynator projektu wykształcenie wyższe magisterskie lub ukończone studia podyplomowe z zarządzania oświatą 3 - letni staż pracy w placówce oświatowej Doświadczenie polegające na zarządzaniu minimum jednym projektem edukacyjnym realizowanym ze środków UE; 2. Asystent wykształcenie wyższe magisterskie, 3 - letni staż pracy w placówce oświatowej Doświadczenie na stanowisku asystenta koordynatora lub stanowisku związanym z realizacją minimum jednego projektu z środków unijnych; 3 Specjalisty ds. finansów projektu wykształcenie ekonomiczne 3 - letnie doświadczenie zawodowe w na stanowisku związanym z księgowością doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwaniska.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 26 27 - 570 Iwaniska,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 26 27 - 570 Iwaniska - pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt Kapitalny start współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
wstecz