sobota, 19 październik 2019
 
 
Chleb Iwa?ski produktem tradycyjnym

Chleb Iwa?ski z piekarni rodziny Bednarskich w Iwaniskach zosta? wpisany na list? produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O tym, ?e chleb wypiekany tradycyjn? metod? i w oparciu o przedwojenne przepisy, jest wyj?tkowy, wiedz? chyba wszyscy mieszka?cy powiatu opatowskiego. Ale nie tylko. Pieczywo z Iwanisk trafia na sto?y w najdalszych kra?cach województwa ?wi?tokrzyskiego. Cz?sto po pachn?cy chleb na zakwasie przyje?d?aj? te? smakosze z innych cz??ci Polski.

 

- Kiedy? przyjecha? cz?owiek z Warszawy. Jednorazowo kupi? 20 bochenków chleba – mówi piekarz Stanis?aw Bednarski. Chleb mo?na kupi? w Iwaniskach, w piekarni, prosto z pieca. Kiedy nadchodzi czas wyjmowania pieczywa z pieca, w niewielkim pomieszczeniu ustawia si? kolejka. Czym ró?ni si? Chleb Iwa?ski od tych, które mo?emy kupi? na pó?ce w ka?dym sklepie?

- Do chlebów dodaje si? teraz ró?ne polepszacze, a ja robi? chleb na zakwasie – wyja?nia pan Stanis?aw. -  To przedwojenny przepis. ?eby chleb by? dobry, trzeba pami?ta? o ka?dym szczególe. Niezwykle wa?na jest te? metoda wypiekania. Piec chlebowy w iwa?skiej piekarni mo?e pomie?ci? jednorazowo oko?o 90 bochenków chleba.

- W piecu palimy drzewem. Piec opalany w?glem nie zdaje egzaminu – t?umaczy piekarz. – Nie u?ywamy te? ?adnych blach, na blasze chleb wychodzi gorszy. Najlepszy jest ten pieczony na ceg?ach szamotowych. Rodzina Bednarskich, pan Stanis?aw wraz z synem Januszem, prowadzi piekarni? od lat sze??dziesi?tych ubieg?ego wieku. Jednak z tajnikami wiedzy piekarskiej pan Stanis?aw zapoznawa? si? ju? od czasów okupacji.

Chleb Iwa?ski trafi? na list? produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2011. Na stronie ministerstwa mo?na przeczyta? dok?adny opis procesu wypieku. Informacja ta przygotowana zosta?a przez King? Czub, nauczycielk? z Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach. „Receptura przygotowania chleba iwa?skiego znana jest na terenach województwa ?wi?tokrzyskiego od ponad 40 lat.

Z resztek pozostawionego w dzie?y ciasta przygotowywany jest tzw. zaczyn do nowego zakwasu. Z odpowiednio wyrobionego ciasta, r?cznie formowane zostaj? bochenki chleba. Nast?pnie uk?adane s? na wcze?niej przygotowanych deskach i pozostawione do wyro?ni?cia na oko?o 20 minut. Chleb iwa?ski wypiekany jest w piecu trzonowym zbudowanym z ceg?y szamotowej i opalany drzewem iglastym. Po wyj?ciu chleba z pieca smarowany jest on wod?, co nadaje po?ysk wierzchniej skórce. O walorach chleba iwa?skiego decyduje – jak przed laty: zmys? piekarza, wyj?tkowa znajomo?? sztuki piekarskiej, du?e do?wiadczenie w fachu piekarza oraz przywi?zanie do tradycji piekarskiej. „Tworzony z sercem, bez u?ycia jakich? skomplikowanych maszyn, pachnie i smakuje niezwykle”.

 

 

 

 

 

 
wstecz   dalej »