piątek, 15 listopad 2019
 
 
SZKO?A W UJE?DZIE PAMI?TA  WIDOWISKO O KSI?DZU JERZYM POPIE?USZCE


W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Szko?a pami?ta” 25 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? widowisko religijno – patriotyczne pod has?em: „Z?o dobrem zwyci??aj. Ksi?dz Jerzy Popie?uszko – m?czennik za wiar? i ojczyzn?”.

W uroczysto?ci uczestniczyli zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa PublicznegoZofia Kokosa, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, wiceprzewodnicz?ca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, a tak?e mieszka?cy spo?eczno?ci lokalnej.

Spektakl wyre?yserowany przez ksi?dza Adama Pikul? i Ann? Go?ysk? przedstawia? ?yciorys nieugi?tego kap?ana – Jerzego Popie?uszki, jego bohaterstwo, msze odprawiane za Ojczyzn?, m?cze?sk? ?mier?, jak równie? wydarzenia i zachowanie narodu na wie?? o porwaniu. Najwi?cej emocji na sali wzbudzi?a scena napadu i mordu ksi?dza Popie?uszki przez oprawców. Wyst?puj?cy nawo?ywali: „Pami?taj cz?owieku z?o dobrem zwyci??aj, pami?taj rodaku to prawda zwyci??a, pami?taj Polaku, ?e nie ma wi?kszego ni? wiara or??a”.

My spo?eczno?? Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wychodz?c naprzeciw inicjatywie Ministra Edukacji Narodowej pragniemy uczci? niez?omnego ksi?dza, Jerzego Popie?uszk? w 35. rocznic? jego  m?cze?skiej ?mierci. Kap?ana zamordowanego tylko za to, ?e troszczy? si? o godno?? i wolno?? wszystkich ludzi. Za to, ?e ?y? i post?powa? w imi? zasady: "Nie daj si? zwyci??y? z?u, ale z?o dobrem zwyci??aj" - mówi? dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski.

Posta? b?ogos?awionego ksi?dza Jerzego Popie?uszki uczniowie z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie upami?tnili równie? w niedziel? 27 pa?dziernika 2019 roku przedstawiaj?c ten niezwyk?y spektakl w ko?ciele pod wezwaniem ?wi?tej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Kunszt aktorski dzieci i m?odzie?y ze szko?y w Uje?dzie podziwiali ksi??a na czele z dziekanem Dekanatu Opatowskiego, a jednocze?nie proboszczem parafii w Iwaniskach – ksi?dzem Leszkiem Zajezierskim oraz licznie zgromadzeni wierni. Na znak pami?ci m?odzi arty?ci ?piewali: „I cho? dalej czas pop?ynie, my nie zapomnimy, wyryjemy w naszych sercach tre?? Twoich s?ów, o m?cze?skiej Twojej ?mierci ?piewa? b?d? hymny, Ksi??e Jurku – Ty u Boga za nas si? módl”. 
wstecz   dalej »