niedziela, 08 grudzień 2019
 
 
?wiczenia ewakuacyjne, szkolenie pod nadzorem KP PSP w Opatowie
29 pa?dziernika  2019 r. przeprowadzono ?wiczenia ewakuacyjne pod nadzorem KP PSP w Opatowie na obiekcie Publicznej Szko?y Podstawowej w Myd?owie. ?wiczenia mia?y na celu zapoznanie stra?aków z obiektem, doskonalenie dzia?a? ratowniczo-ga?niczych w placówkach szkolnych oraz usprawnienie wspó?dzia?ania stra?aków z personelem szko?y. Przeprowadzono ewakuacj? osób przebywaj?cych w budynku szko?y. Autor: Anna Majsak

 
wstecz   dalej »