piątek, 15 listopad 2019
 
 
MISJA OPATRUNEK DLA ZAMBII W SZKOLE W UJE?DZIE


W dniach 21 – 25 pa?dziernika 2019 roku dzia?aj?cy w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Uje?dzie Szkolny Klub Wolontariatu w ramach Tygodnia Misyjnego oraz og?oszonego przez papie?a Franciszka Nadzwyczajnego Miesi?ca Misyjnego aktywnie w??czy? si? w diecezjaln? akcj? "Misja opatrunek dla Zambii" organizowan? przez Dyrektora Papieskich Dzie? Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniela Koryci?skiego.

Wolontariusze zbierali banda?e zwyk?e i elastyczne, plastry, kompresy, gaz? i r?kawiczki jednorazowe niezb?dne do leczenia ma?ych i du?ych pacjentów przebywaj?cych w szpitalu im. kardyna?a Koz?owieckiego w Lusace oraz Misyjnym szpitalu w Katondwe w Zambii. W dzie?o pomocy misjom w??czyli si? nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i rodzice.

W niedziel? 27 pa?dziernika 2019 roku podczas Mszy ?wi?tej  dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka oraz przedstawiciele uczniów: Gabriela Arcowska i Martyna Kubala zebrane dary przekazali na r?ce dziekana Dekanatu Opatowskiego, a jednocze?nie proboszcza parafii w Iwaniskach – ksi?dza Leszka Zajezierskiego z  pro?b? o przekazanie na potrzeby szpitali misyjnych.

- Wolontariat szczególnie wpisany jest w dzia?alno?? wychowawcz? naszej szko?y, mi?dzy innymi dlatego, ?e w gronie absolwentów mamy „swojego” misjonarza – ksi?dza Grzegorza Kasprzyckiego, który aktywnie wspó?pracuje z nasz? szko?? organizuj?c niesamowite spotkania dla uczniów, rodziców i nauczycieli, których g?ównym celem jest uwra?liwienie na potrzeby innych - mówi dyrektor szko?y Marcin Urba?ski.

Organizatorami akcji na terenie szko?y byli: dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu – Anna  Go?yska oraz ksi?dz Adam Pikula.

 
wstecz   dalej »