piątek, 15 listopad 2019
 
 
W SZKOLE W UJE?DZIE BITO REKORD W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA PRZYWRACANIA CZYNNO?CI SERCA

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynno?ci Serca 16 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie ju? po raz kolejny podj?to prób? ustanowienia nowego rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kr??eniowo – oddechowej przez jak najwi?ksz? liczb? osób.Akcja, która jest inicjatyw? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratowa?” rozpocz??a si? punktualnie o  godzinie 12.00 i trwa?a nieprzerwanie przez 30 minut.

W bicie rekordu w resuscytacji kr??eniowo-oddechowej w??czyli si? wszyscy uczniowie klas IV – VIII. Nad poprawno?ci? wykonywanych czynno?ci czuwali: Marcin Urba?ski – dyrektor PSP w Uje?dzie, Daniel Kijanka – ratownik medyczny, a jednocze?nie prezes Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Iwaniskach oraz Ewelina Ciepiela – szkolny koordynator do spraw bezpiecze?stwa.

Dzia?anie mia?o na celu popularyzowanie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy osobom, u których wyst?pi?o nag?e zatrzymanie kr??enia.Pokonuj?c w?asny strach i niepewno??, pracuj?c w pocie czo?a, uczniowie z Ujazdu doskonale poradzili sobie z wyznaczonym zadaniem.

 
wstecz   dalej »