piątek, 15 listopad 2019
 
 
?WICZEBNY ALARM PO?AROWY W SZKOLE W UJE?DZIE
W ?rod? 16 pa?dziernika 2019 roku punktualnie o godzinie 10.15 w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie rozleg? si? dwukrotny przerywany d?wi?k dzwonka, który jest ustalonym sygna?em alarmowym wzywaj?cym do natychmiastowej ewakuacji.

?wiczenia mia?y na celu przypomnienie uczniom, nauczycielom i pozosta?ym pracownikom praktycznych procedur dotycz?cych zachowania si? w przypadku wybuchu po?aru lub powstania innego zagro?enia dla ?ycia i zdrowia. Ca?o?? nadzorowana by?a przez dyrektora szko?y – Marcina Urba?skiego oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie: m?odszego aspiranta Jakuba ?owickiego i m?odszego ogniomistrza Bart?omieja Popka. Ca?a spo?eczno?? szkolna zachowuj?c ?rodki bezpiecze?stwa, sprawnie opu?ci?a budynek zgodnie z planem ewakuacji.

Na zako?czenie dla dzieci zgromadzonych w miejscu zbiórki ewakuacyjnej stra?acy przeprowadzili warsztaty dotycz?ce zachowania si? w sytuacjach zagro?enia, które by?y po??czone z pokazem sprz?tu b?d?cego wyposa?eniem bojowego wozu stra?ackiego.

 
wstecz   dalej »