piątek, 15 listopad 2019
 
 
Dzie? Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach


Aby tradycji sta?o si? zado??, uczniowie naszej szko?y ?wi?towali Dzie? Edukacji Narodowej wspólnie z dyrekcj?, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. Na dzie? 11 pa?dziernika 2019r. Samorz?d Uczniowski wraz ze ?wie?o wybranym  opiekunem p. Beat? Górczy?sk? przygotowa? krótki skecz pt. „Du?a Przerwa”. Wcielaj?c si? w role nauczycieli, uczniowie poruszyli w zabawny sposób problemy, z którymi borykaj? si? wspó?cze?ni pedagodzy. Scenka z nauczycielskiego pokoju okraszona znanymi piosenkami ze zmienionym na t? okoliczno?? tekstem zosta?a ciep?o przyj?ta przez publiczno??, a w szczególno?ci przez samych nauczycieli.

Pedagodzy otrzymali równie? serdeczne ?yczenia od przyby?ych na uroczysto?? go?ci. Imprez? zaszczycili bowiem sw? obecno?ci? Wójt Gminy – P. Marek Staniek oraz Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty – P. Zofia Kokosa.

Rodzice uczniów pod kierunkiem Przewodnicz?cej Rady Rodziców P. Agaty Niedba?y przygotowali nauczycielom i zaproszonym go?ciom s?odki pocz?stunek. Z okazji tego dnia uczniowie z?o?yli serdeczne ?yczenia wielu sukcesów zawodowych, spe?nienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany przez pedagogów trud by? ?ród?em satysfakcji i spo?ecznego uznania. 
wstecz   dalej »