piątek, 15 listopad 2019
 
 
Bicie rekordu z Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy


16.10.2016 r. o godz.12.00 dziewi??dziesi?ciu sze?ciu uczniów klas I-III Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach wraz z wychowawcami przyst?pi?o do akcji WO?P polegaj?cej na biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przez pó? godziny wytrwale wykonywali?my uciski i oddechy ratownicze. Akcja zako?czy?a si? powodzeniem i okrzykami rado?ci.
 
wstecz   dalej »