sobota, 24 sierpień 2019
 
 
"ID? NA CA?Y ?WIAT" MISJONARZ W SZKOLE W UJE?DZIE

W ?rod? 5 czerwca 2019 roku spo?eczno?? Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie go?ci?a ksi?dza Grzegorza Kasprzyckiego – misjonarza pos?uguj?cego w Papui Nowej Gwinei.

Mottem przewodnim tej niecodziennej lekcji by?y s?owa Matki Teresy z Kalkuty: „Uczy? nas, Panie, godnymi s?u?enia naszym braciom, którzy na ca?ym ?wiecie ?yj? i umieraj? biedni i wyg?odniali”.

Na drodze twojej misyjnej pos?ugi chcemy ?yczy? ci szczególnej opieki Maryi, Matki Nieustaj?cej Pomocy, która zawsze odpowiada na pro?by .Niech z przebitego serca Jezusa sp?ywaj? na ciebie nieustannie promienie mi?osierdzia, a mi?o?? Bo?a utwierdza ci? w twoim powo?aniu, rozpocz?? dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski. W imieniu swoim, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców ?ycz? ci ksi??e Grzegorzu, by wzrok Pana spoczywa? na tobie dniem i noc?, a je?li dopuszcza Pan jakie? trudno?ci na ciebie, to wiedz, ?e po to, by pomno?y? twoje zas?ugi, doda? dyrektor.Ksi?dz Grzegorz przybli?y? tradycje i zwyczaje panuj?ce u Papua?czyków, a tak?e j?zyk, którym si? pos?uguj?. Opowiada? o ciekawych zdarzeniach, które spotka?y go w czasie ewangelizacji tego egzotycznego miejsca, gdzie pe?ni swoj? misj?. Mówi? o tym, jak wielk? rado?? sprawia mieszka?com Papui Nowej Gwinei mo?liwo?? udzia?u we Mszy ?wi?tej. Uczniowie dowiedzieli si? o warunkach ?ycia i nauki ich rówie?ników.  Dzi?ki przygotowanej prezentacji mogli zobaczy? mnóstwo zdj?? ukazuj?cych codzienno??, okoliczne tereny, zwierz?ta itp. Ksi?dz misjonarz przybli?y? istot? pos?ugi misyjnej oraz wiele ciekawostek dotycz?cych swojej dzia?alno?ci ewangelizacyjnej.

To niezwykle warto?ciowe spotkanie u?wietni?y panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w Uje?dzie, Ko?a Gospody? Wiejskich w Radwanie oraz Ko?a Gospody? Wiejskich w Kujawach, które przyby?y do szko?y w swoich strojach ludowych. Nie oby?o si? równie? bez prezentacji r?kodzie?a oraz s?odkiego pocz?stunku przygotowanego przez cz?onkinie KGW.

Organizatorami wydarzenia byli: dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, ksi?dz Adam Pikula oraz opiekun Szkolnego Ko?a Charytatywnego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »