sobota, 24 sierpień 2019
 
 
"DZIE? MATEMATYKI" W SZKOLE W UJE?DZIE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY IWANISKA MARKA STA?KA

28 maja 2019 roku ju? po raz drugi w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby? si? konkurs dla uczniów ze szkó? podstawowych z terenu gminy Iwaniska pod has?em: „Dzie? Matematyki”. Swoim patronatem obj?? go wójt Gminy Iwaniska - Marek Staniek. W turnieju uczestniczy?o pi?? dru?yn ze szkó? podstawowych z: Ujazdu, Iwanisk, Jastrz?bskiej Woli, Myd?owa i Wygie?zowa. Zmagania uczestników obserwowali: wójt Gminy Iwaniska - Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska - Zofia Kowalska, przedstawiciele Rady Rodziców PSP w Uje?dzie na czele z przewodnicz?c? - El?biet? Wo?niak oraz dyrektor szko?y - Marcin Urba?ski.

Has?em tegorocznego konkursu by?o "Zastosowanie matematyki w ?yciu codziennym". Okaza? si? on doskona?? zabaw? dla m?odzie?y, a dla nauczycieli otwart? lekcj?. Szczery zapa? m?odzie?y, otwarto?? umys?u i ch?? rywalizacji spowodowa?y, ?e wszystkie zespo?y zaanga?owa?y si? do pracy, a co najwa?niejsze sprawia?o im to ogromn? frajd?. Zmagania podzielone by?y na 7 konkurencji: oryginalna reklama matematyki, konkurs na naj?adniejszy plakat o zastosowaniu matematyki w ?yciu codziennym, dyktando matematyczne, prezentacja s?awnego matematyka, skojarzenia matematyczne, klocki Radosne sze?ciany- Happy Cubes oraz zadania matematyczne.

Kreatywno?? m?odzie?y ju? od pierwszej konkurencji zaskakiwa?a tak jury, jak i zaproszonych go?ci. M?odzie? nie tylko profesjonalnie zareklamowa?a sam? matematyk?, ale równie? sposób wykonania piosenek i wierszy pokaza? pe?en profesjonalizm oraz przygotowanie dru?yn do konkursu. Uczniowie ?wietnie poradzili sobie tak?e z zadaniami matematycznymi i dyktandem.

Zwyci?zcami konkursu zosta?a dru?yna z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. O drugim miejscu zdecydowa?a dogrywka, dru?yna z Myd?owa pokonuj?c m?odzie? z Iwanisk uplasowa?a si? na drugim miejscu.

Nagrody dla uczniów sfinansowa? wójt Gminy Iwaniska -Marek Staniek, za? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski ufundowa? dla wszystkich uczniów s?odki pocz?stunek.

            Dyrektor szko?y oraz organizatorzy serdecznie dzi?kuj? wójtowi Gminy Iwaniska panu Markowi Sta?kowi oraz Radzie Rodziców Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie za wsparcie i  pomoc w organizacji konkursu. 
wstecz   dalej »