sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Bajkowy Dzie? Dziecka


            1 czerwiec to wyj?tkowy dzie? dla wszystkich dzieci. W Gminie Iwaniska równie? nie mog?o by? inaczej . W ruinach Zamku Krzy?topór w Uje?dzie zosta? zorganizowany Bajkowy Dzie? Dziecka, których obfitowa? w wiele ciekawych atrakcji dla najm?odszych. W wykonaniu aktorów Teatru TAK  z Radomia odby? si? spektakl dla dzieci pt. „ O pchle co manier nie mia?a”. W?ród atrakcji tego dnia by?y tak?e turnieje, tory przeszkód, malowanie twarzy oraz wielkie ba?ki mydlane z animatorami z Bajkowej Krainy z Kielc. Dzieci mog?y równie? wyszale? si? na du?ych dmucha?cach.Ponadto dzi?ki uprzejmo?ci Powiatowej Komendy Policji w Opatowie oraz Powiatowej Komendy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie milusi?scy mogli z bliska zobaczy? sprz?t, który jest niezb?dny w codziennej pracy tych s?u?b. Du?? frajd? dla dzieci by?a mo?liwo?? obejrzenia radiowozu policyjnego, wozu stra?ackiego oraz psa policyjnego.

            Wydarzenie swoj? obecno?ci? u?wietni? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, który ?yczy?  dzieciom w ka?dym wieku, zarówno tym najm?odszym jak i starszym mieszka?com Gminy Iwaniska, u?miechu, szcz??cia , zdrowia oraz pogody ducha, spe?nienia wszystkich marze?, ?yczliwo?ci ludzkiej oraz ogromu mi?o?ci aby ten najpi?kniejszy okres w ?yciu cz?owieka trwa? jak najd?u?ej.

 Nast?pnie wraz z Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?aw? S?owik, oraz dzielnicowym st. asp. Rados?awem Krakowiakiem rozda? wszystkim zebranym dzieciom odblaski i kolorowe balony.

Podczas uroczysto?ci  Ko?a Gospody? Wiejskich z miejscowo?ci Ujazd i ?opatno zaprezentowa?y swoje wypieki, dania gor?ce oraz  prace artystyczne.

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach zapewni?o dzieciom pocz?stunek. Nale?y podkre?li?, ?e skorzystanie z tak ogromnej ilo?ci atrakcji by?o dla dzieci ca?kowicie bezp?atne mi?dzy innymi dzi?ki uprzejmo?ci sponsora czyli Zak?adu Remontowo Budowlanego „Adma” z Rytwian.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Iwaniska, Instytucja Kultury Zamek Krzy?topór w Uje?dzie oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. 
wstecz   dalej »