sobota, 24 sierpień 2019
 
 
PAN POWIEDZIA?: TY PÓJD? ZA MN?  18. ROCZNICA ?WI?CE? KAP?A?SKICH KSI?DZA ADAMA PIKULI W SZKOLE
W czwartek 23. maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby? si? uroczysty apel z okazji 18. rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich ksi?dza Adama Pikuli. Na t? okoliczno?? przedstawiciele spo?eczno?ci szkolnej z?o?yli jubilatowi szczere, pe?ne rado?ci ?yczenia.

Z okazji osiemnastej rocznicy przyj?cia ?wi?ce? kap?a?skich ?ycz?, aby Ksi?dz na swej drodze zawsze spotyka? ludzi ?yczliwych, o otwartych sercach na S?owo Bo?e i swym przyk?adem prowadzi? ich do Chrystusa. ?ycz? wielkiej rado?ci z ka?dego dnia kap?a?skiej s?u?by, Bo?ego B?ogos?awie?stwa i obfito?ci darów Ducha ?wi?tego. Niech dobry Bóg darzy zdrowiem i pokojem, a Matka Bo?a ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne ?aski, aby Ksi?dz dalej z odwag? kroczy? po trudnych ?cie?kach kap?a?skiego ?ycia. ?ycz? równie? du?o si?, zdrowia, obfito?ci ?ask Bo?ych i kolejnych pi?knych jubileuszy pasterskiego pos?annictwa w Winnicy Pa?skiej, mówi? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski.

 
wstecz   dalej »