środa, 21 sierpień 2019
 
 
Koncert przebojów lat 60, 70 i 80-tych

19 maja 2019 roku w Zamku Krzy?topór w Uje?dzie odby? si? koncert przebojów lat 60, 70 i 80-tych pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska. W Polsce wspomniane lata zaowocowa?y wieloma niezapomnianymi przebojami. To w?a?nie najwi?ksze z nich zosta?y zaprezentowane przez dzieci i m?odzie? z terenu gminy Iwaniska.

Niedzielne popo?udnie by?o dla dzieci swego rodzaju lekcj? historii, g?ównie za spraw? zgromadzonych rekwizytów charakteryzuj?cych ten okres. By?y to m.in. p?yty winylowe z lat 60-tych, adapter, aparat fotograficzny z lat 70-tych, odtwarzacz kaset video, meble z lat 60./70-tych, aparat telefoniczny z lat 70-tych i wiele innych.  Z kolei dla doros?ych  by? to wspania?y sposób  na przywo?anie wspomnie? z lat m?odo?ci.

Podczas trwania koncertu zgromadzeni go?cie i tury?ci zwiedzaj?cy ruiny zamku mogli podziwia? dekoracje oraz degustowa? potrawy przygotowane przez panie z Kó? Gospody? Wiejskich z miejscowo?ci Kujawy, Ujazd oraz  ?opatno.

Na zako?czenie Sekretarz Gminy Wies?awa S?owik podzi?kowa?a Staro?cie Opatowskiemu Tomaszowi Sta?kowi, Wicestaro?cie Ma?gorzacie Jalowskiej oraz wszystkim zgromadzonym go?ciom za przybycie. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Przewodnicz?cym Gminy Iwaniska Wies?awem Kowalczykiem wr?czyli wokalistom upominki, po czym wszyscy wspólnie za?piewali przebój Maryli Rodowicz „Kolorowe Jarmarki”.

Podczas koncertu nie zabrak?o tak?e s?odkiego pocz?stunku, ciep?ej herbaty/kawy. Organizatorami byli Wójt Gminy Iwaniska we wspó?pracy z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.


 
wstecz   dalej »