sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
UCZENNICA ZE SZKO?Y W UJE?DZIE FINALISTK? KONKURSU MATEMATYCZNEGO ?WI?TOKRZYSKIEGO KURATORA O?WIATY
W tegorocznym III Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkó? podstawowych sukces odnios?a uczennica klasy VIII Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Monika Orkisz.

Za?wiadczenie o tytule FINALISTKI III Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkó? podstawowych Monika otrzyma?a w poniedzia?ek 29 kwietnia 2019 roku z r?k wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka i dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego na uroczystym apelu w obecno?ci mamy – pani Ireny Orkisz oraz ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.

 Zosta? finalist? Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez ?wi?tokrzyskiego Kuratora O?wiaty jest niezwykle trudno – trzeba wykaza? si? nie tylko umiej?tno?ciami, ale te? nietypowym my?leniem, a w przygotowania w?o?y? du?o pracy. Tym bardziej Monice nale?? si? gratulacje i cieszymy si? jej sukcesem, mówi? Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Za godne reprezentowanie szko?y w konkursach przedmiotowych uczennica otrzyma?a nagrod? ksi??kow? ufundowan? przez Wójta Gminy Iwaniska oraz dyrektora PSP w Uje?dzie.

Finalista tak trudnego i presti?owego konkursu to wzór do na?ladowania dla innych  uczniów. Zach?cam do systematycznej, wytrwa?ej pracy – naprawd? warto, mówi? dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski. Mam przyjemno?? i satysfakcj? pogratulowa? równie? Rodzicom Moniki za wychowanie tak wspania?ego m?odego cz?owieka, który dzi?ki zaletom swojego charakteru, ambicjom i sumienno?ci w wype?nianiu obowi?zków szkolnych osi?ga wysokie wyniki  w nauce, doda? dyrektor.

Aby znale?? si? w tak zaszczytnym gronie od uczniów wymaga si? systematycznej pracy, zainteresowania nauk?, ch?ci zdobywania nowej wiedzy. Taka w?a?nie jest Monika. Nie boi si? nowych wyzwa?, ch?tnie przyswaja wiedz? cz?sto wykraczaj?c? poza podstaw? programow? przewidzian? dla szko?y podstawowej. Matematyka to jej pasja. Monika przez ca?y rok uczestniczy?a w zaj?ciach ko?a matematycznego, na których pod opiek? nauczyciela matematyki – Magdaleny Czub przygotowywa?a si? do konkursu, rozwi?zuj?c zadania wykraczaj?ce poza podstaw? programow? szko?y podstawowej. Ponadto uczennica w marcu wzi??a równie? udzia? w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego My?lenia, w którym zdoby?a tytu? laureata.

 
wstecz   dalej »