sobota, 19 październik 2019
 
 
Cykli?ci ze szko?y w Uje?dzie upami?tnili 80. rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego

W zwi?zku z 80. rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego cz?onkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” z  Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyruszyli na kolejny rajd rowerowy. Wyprawa mia?a miejsce w sobot? 28 wrze?nia 2019 roku.

Dystans wycieczki wynosi? oko?o 40 kilometrów i obejmowa? takie miejscowo?ci jak Ujazd, Kujawy, Konary, Szczeglice, Bogoria, Grzybów, Koloni? Grzybów, Radwan. W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzali Miejsca Pami?ci Narodowej zwi?zane z II wojn? ?wiatow?, a w szczególno?ci z oddzia?em partyzanckim „J?drusie”.

Czytaj całość...
 
Informacja o wyniku postepwania przetargowego
Czytaj całość...
 
W?adze Gminy Iwaniska

W?adze Gminy

  mgr Marek Staniek - Wójt Gminy

 Wies?awa S?owik - Sekretarz
   Teresa Kaptur - Skarbnik 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komisje Rady Gminy

1. Komisja ds. Planu Bud?etu - Zajmuje si? uchwalaniem bud?etu gminy, wprowadzaniem zmian do bud?etu gminy w ci?gu roku.

Czytaj całość...
 
Komisje Rady Gminy

2. Komisja ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego - Zajmuje si? sprawami bie??cymi oraz inwestycjami w o?wiacie i kulturze.

Czytaj całość...
 
Komisje Rady Gminy

3. Komisja Rewizyjna - Zajmuje si? kontrol? pracy urz?du.

Czytaj całość...