sobota, 19 październik 2019
 
 
Transmisje obrad
Transmisja obrad 23. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


26 wrze?nia 2019

Raport_glosowania_201900926.pdf Raport z g?osowania uchwa? na XXIII sesji z 2019-09-26 (Raport_glosowania_201900926.pdf - 41.67 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:47:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-87-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwa?y nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie okre?lenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których w?a?cicielem lub zarz?dzaj?cym jest Gmina Iwaniska. (XXIII-87-2019-scalony.pdf - 128.999 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:49:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-88-2019.pdf zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne zwi?zane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie. (XXIII-88-2019.pdf - 69.576 KB)
  Data publikacji: 2019-10-03 08:12:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-89-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w bud?ecie gminy na rok 2019 rok. (XXIII-89-2019-scalony.pdf - 245.906 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:50:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-90-2019.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gmin? Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomo?ci po?o?onej w obr?bie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXIII-90-2019.pdf - 170.519 KB)
  Data publikacji: 2019-10-03 11:52:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-91-2019.pdf w sprawie wymaga?, jakie powinien spe?nia? przedsi?biorca ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych na terenie Gminy Iwaniska (XXIII-91-2019.pdf - 74.189 KB)
 
Transmisja obrad 22. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji

10 września 2019
Raport_glosowania_201900910.pdf Raport z głosowania uchwał na XXII sesji z 2019-09-10 (Raport_glosowania_201900910.pdf - 32.477 KB)
  Data publikacji: 2019-09-12 09:48:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXII-84-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXII-84-2019-scalony.pdf - 207.813 KB)
  Data publikacji: 2019-09-12 10:45:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXII-85-2019-scalony.pdf w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033. (XXII-85-2019-scalony.pdf - 323.776 KB)
  Data publikacji: 2019-09-12 10:45:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXII-86-2019.pdf w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy. (XXII-86-2019.pdf - 129.893 KB)
  Data publikacji: 2019-09-12 12:10:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
 
Transmisja obrad 21. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


28 sierpnia 2019
Raport_glosowania_20190828.pdf Raport z głosowania uchwał na XXI sesji z 2019-08-28 (Raport_glosowania_20190828.pdf - 39.54 KB)
  Data publikacji: 2019-08-29 08:46:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-80-2019.pdf zmieniająca uchwałę Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wyna (XXI-80-2019.pdf - 85.91 KB)
  Data publikacji: 2019-09-02 14:40:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-81-2019.pdf w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę. (XXI-81-2019.pdf - 80.112 KB)
  Data publikacji: 2019-09-02 14:40:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-82-2019.pdf w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwaniska w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska. (XXI-82-2019.pdf - 75.281 KB)
  Data publikacji: 2019-09-02 14:41:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXI-83-2019.pdf w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska (XXI-83-2019.pdf - 68.201 KB)
 
Transmisja obrad 20. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji

30 lipca 2019

Raport_glosowania_20190730.pdfRaport z głosowania uchwał na XX sesji z 2019-07-30 (Raport_glosowania_20190730.pdf - 22.348 KB)
 
Transmisja obrad 19. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


18 lipca 2019
 
Transmisja obrad 18. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


12 lipca 2019
 
Transmisja obrad 17. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


27 CZERWCA 2019