niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Projekty unijne edukacyjne
Zapytanie - Sondaż rynku
DO ŚCIĄGNIĘCIA PLIC WORD Z INFORMACJAMI TYMI CO POWYŻEJ >>>>> Ściągnij PLIK *.doc
 
Informacja
 
zapytanie ofertowe

Iwaniska, dnia 20.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Katalog pomocy dydaktycznych z projektu pod nazwą: "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Iwaniska". Podzielone na zadania.

Zamawiający:

Gmina Iwaniska ul. Rynek 3, 27 – 570 Iwaniska

Adres e - mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Strona: www.iwaniska.eu

Prowadzący postępowanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Warszawska 7 lok. 27A, 25-512 Kielce, Tel. 606-206-214, email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Iwaniska".

 

 

2.      Termin realizacji zamówienia:

Zamówienia realizowane będzie w następujących terminach:

 

Zadanie 1- Pomoce dydaktyczne do dnia: 31.08.2017 r.

Zadanie 2- Sprzęt do dnia: 31.08.2017 r.

Zadanie 3- Meble do dnia: 31.08.2017 r.

 

3.      Miejsce dostawy:

Dostawę należy zrealizować do siedziby Zamawiającego tj. Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27 – 570 Iwaniska

4.  Zakres przedmiotowy zamówienia.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę:

 

Zadanie 1

Pomoce dydaktyczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

I. Ochrona powietrza atmosferycznego, energia odnawialna

II. Ochrona wód

III. Ochrona gleb i powierzchni ziemi

IV. Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze

 

Zadanie 2

Sprzęt:

1.       Aparaty fotograficzne- 1 szt.

2.       Laptop - 1 szt.

3.        

Zadanie 3

Meble: Szafy - 2 szt.

Szafa na mapy
Szafa szkolna

 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania:

Zadanie 1:  Pomoce dydaktyczne

Zadanie 2:  Sprzęt

Zadanie 3:  Meble

Każdy z wykonawców uprawniony jest do składania ofert na dowolna ilość zadań.

 

Więcej informacji , zapytanie ofertowe, dokument w całości do pobrania >> TUTAJ <<

 
Zapytanie nr3

Iwaniska, 27.03.2017

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 3/ Z WIARĄ W PRZYSZŁOŚĆ/2017

1. Zamawiający:

Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach

realizujący projekt pod nazwą:

„Z wiarą w przyszłość”

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Wyjazd edukacyjny do Krakowa dla 206 uczniów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach

 

3. Termin realizacji zamówienia: między 01.06.2017 a 14.06.2017

4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.

5. Inne istotne warunki zamówienia

 

1.      Wyjazd edukacyjny do Krakowa – bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń dla 206 uczniów i 16 opiekunów,

2.      Opieka pilotów – przewodników,

3.      Opieka przewodników – instruktorów w Ogrodzie Doświadczeń,

4.      Wynajem 4 autokarów w celu zorganizowania wyjazdu edukacyjnego do Krakowa dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach. Autokary należy podstawić do: Iwanisk, Ujazdu, Mydłowa, Wygiełzowa i Jastrzębskiej Woli.

5.      Zapewnienie posiłku w formie obiadu dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub

2. faxem: 158601204 lub

3. drogą pocztową na adres:

Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska.

Oferty należy składać do  05.04.2017 r., godz. 9.00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni od daty otrzymania ofert.

8. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

imię i nazwisko: Anna Michalska-Kapsiak

tel.: 158601204

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

imię i nazwisko: Marcin Urbański

tel.: 158601209

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

………………………………….

(data, podpis kierownika jednostki)

 

 

OFERTA

 

                                   Do

Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach

ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska

Fax. 158601204

E-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr………….. dotyczące zamówienia

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(wpisać przedmiot zamówienia)

 

Składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……………………………..zł.

Obowiązujący podatek VAT …………%..............................................................zł

Cena brutto……………………………………………………………………… zł

Słownie ……………………………………………………………………………

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP………………………..

                                                                                              …………………………….

                                                                                              (podpis osoby upoważnionej)

 

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

 

Zamówienie dotyczy:

Nr projektu: Projekt RPSW.08.03.02-26-0046/16

Tytuł projektu: „Z wiarą w przyszłość”

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego

Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

 

Prowadzący postępowanie:

Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach

Ul. Opatowska 26

27 – 570 Iwaniska


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wyjazdu do Krakowa organizowanego w ramach projektu „Z wiarą w przyszłość”, wyjazd winien odbyć się między 01 czerwca  2017 r. a 14 czerwca 2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

1)    transport – gwarantujący miejsca siedzące dla wszystkich uczestników wyjazdu – 222 osób (w tym 206 uczniów oraz 16 nauczycieli), pojazdy, którymi będzie się odbywał transport muszą być sprawne technicznie, nie starsze niż 10 lat oraz wyposażone w działającą klimatyzację. Transport obejmuje:

a)    wyjazd grupy 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli) z miejscowości Iwaniska, Ujazd, Mydłów, Wygiełzów i Jastrzębska Wola do Krakowa

b)   powrót grupy 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli) z Krakowa do miejsca realizacji zajęć tj.: miejscowości Iwaniska, Ujazd, Mydłów, Wygiełzów i Jastrzębska Wola,

c)    opłaty parkingowe.

2)    bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego dla 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli),

3)    bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń dla 222 osób (206 uczniów oraz 16 nauczycieli),

4)    obiad (drugie danie mięsne) – dla 222 osób,

5)    ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, że obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia kopii polisy żądanego ubezpieczenia.

 

W przypadku awarii pojazdu, którym odbywał się będzie transport Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zaistnienia awarii, przy czym w przypadku przekroczenia wskazanego czasu (1 godziny) Zamawiającemu przysługuje prawo do zorganizowania transportu zastępczego, którego koszt pokrywa Wykonawca.

 
Informacja