piątek, 24 maj 2019
 
 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Mapa Gminnego Programu Rewitalizacji
Pobierz pełną wersję mapy
 
Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE


            Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

·        1 lutego 2017 roku o godz. 13:00 w budynku Biblioteki – I piętro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (wypracowanie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji);

·        1 lutego 2017 roku w godz. 13:00–16:00 w budynku Biblioteki – I piętro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – świadczenie indywidualnego doradztwa dla partnerów projektów rewitalizacyjnych (uzyskanie informacji nt. partnerstwa w rewitalizacji, pomoc w wypełnieniu fiszki projektowej).

 

 

 

Z poważaniem

Marek Staniek, Wójt  Gminy Iwaniska

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji „interesariuszami rewitalizacji” są:

1)      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy władzy publicznej;

7)      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

 

            Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

·        13 stycznia 2017 roku o godz. 12:30 w  budynku Biblioteki – I piętro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli partnerów projektów rewitalizacyjnych (uzyskanie informacji nt. partnerstwa w rewitalizacji, pomoc w wypełnieniu fiszki projektowej);

·        13 stycznia 2017 roku o godz. 14:30 w  budynku Biblioteki – I piętro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (przekazanie wiedzy o rewitalizacji oraz dobrych przykładów rewitalizacji).

 

Z poważaniem

Marek Staniek, Wójt  Gminy Iwaniska

 

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji „interesariuszami rewitalizacji” są:

1)      mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)      podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy władzy publicznej;

7)      podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 
Informacja

GMINA IWANISKA PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

W związku z realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Iwaniska rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata

2016–2025 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pogłębionym procesie diagnostycznym wyznaczonego obszaru rewitalizacji i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.


https://www.interankiety.pl/i/3GYgooLR


Ankietę będzie można wypełnić do dnia 25.01.2017 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów obszaru rewitalizacji koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.


Z poważaniem: Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska

 
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Iwaniska zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 10 stycznia 2017 roku w godz. 9:00–15:00 w budynku Biblioteki – I piętro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – świadczenie indywidualnego doradztwa dla partnerów projektów rewitalizacyjnych (uzyskanie informacji nt. partnerstwa w rewitalizacji, pomoc w wypełnieniu fiszki projektowej);

  • 13 stycznia 2017 roku o godz. 14:30 w budynku Biblioteki I piętro, Iwaniska, ul. Rynek 1 – spotkanie warsztatowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (przekazania wiedzy o rewitalizacji, dobrych przykładów rewitalizacji).


Z poważaniem

Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 10 - 18 z 28