piątek, 24 maj 2019
 
 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
GMINA IWANISKA ROZPOCZYNA PROCES DIAGNOSTYCZNY NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZAC
W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy Iwaniska rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014–2015 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Iwaniska umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/a7207af51f528f0a5404f26fa7ef941a

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 18.07.2016 r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Z poważaniem,
Marek Staniek
Wójt Gminy Iwaniska

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 28 - 28 z 28