niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Informacja
 
Ogłoszenie
                                                                                                                     Iwaniska, dnia 13-09-2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego


Gmina Iwaniska w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest pod adresem internetowym:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1443-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-06-05-00-iz-00-26-156-17-w-ramach-dzialania-6-5-rewitalizacja-obszarow-miejskich-i-wiejskich

Opis projektu

Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanych obszarów Gminy Iwaniska poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, a także poprawę warunków życia mieszkańców podobszarów rewitalizacji, jak również całej gminy (granice podobszarów rewitalizacji – Załącznik nr 2).
Zadaniem partnera będzie dostosowanie do prowadzenia działalności gospodarczej lokalu w obiekcie objętym działaniami rewitalizacyjnymi.

Przewidywany okres realizacji projektu
od 2018 r. do 2022 r.
Cel partnerstwa i zasady współpracy


Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” oraz zapewnienia prawidłowego wykorzystania i utrzymania produktów tego projektu, a także osiągnięcia założonych rezultatów. Realizacja projektu w formie współpracy ma na celu zapewnić kompleksowość prowadzonych działań, umożliwić osiągnięcie efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów oraz przyczynić się do wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy podobszarów rewitalizacji.
Umowa partnerska będzie wdrażana tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Iwaniska dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych                                 i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata                         2014–2020.

Zakres zadań Partnera będzie następujący:
Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań
i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu – wspólne wdrożenie projektu.
Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu realizację projektu.
Wspólne zarządzanie projektem.

Kryteria wyboru partnerów

Oferty złożone w naborze są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję oceniającą powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Iwaniska.
Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów określonych w „Karcie Oceny” stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Przy analizie zasadności
i rzetelności oferty Komisja będzie zwracać uwagę na:
Złożenie oferty na właściwym formularzu.
Spełnienie przez Oferenta łącznie wszystkich kryteriów formalnych i uzyskanie największej liczby punktów spośród złożonych ofert.
Zgodność przedmiotu działalności Partnera z celami partnerstwa.
Spełnienie warunków kwalifikowalności zakresu rzeczowego zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju
i Finansów w dniu 19 lipca 2017 r., przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w przypadku projektów objętych tą pomocą, zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŚ na lata 2014–2020 dla Działania 6.5 oraz Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkniętego
nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Za wydatek niekwalifikowalny w konkursie dotacji w ramach Działania 6.5 RPO WŚ 2014–2020 uznaje się:
budowę nowych budynków,
budowę/przebudowę/remont zbiorników retencyjnych,
budowę zbiorników rekreacyjnych,
budowę/ przebudowę/ remont oświetlenia, sieci gazowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej niepozostających własnością beneficjenta,
wyburzenie budynków niebędących własnością beneficjenta,
budowę/ przebudowę/ remont/ termomodernizację/ adaptację budynków na potrzeby administracji publicznej,
koszty związane z wyposażeniem budynków w sprzęt i drobne urządzenia (wyjątek stanowią niezbędne urządzenia i sprzęt służące instytucjom kultury do prowadzenia działalności kulturalnej, np. wyposażenie kina, muszli koncertowej i innych obiektów kulturalnych),
koszt zakupu środka transportu,
koszty związane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego, architektoniczno–urbanistycznego lub urbanistycznego (m.in. prace związane z przygotowaniem procedury konkursowej, nagrody w konkursie, itp.),
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub w części projektu objętego pomocą publiczną, wydatki poniesione niezgodnie
z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 i/lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Oferty nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu, przy czym dopuszcza się możliwość uzupełnienia dokumentów w terminie wskazanym przez Komisję. Komisja może zwrócić się o wyjaśnienia lub uzupełnienia na każdym etapie oceny oferty.
W ramach niniejszego konkursu Gmina Iwaniska planuje nabór jednego Partnera
– przedsiębiorcy z sektora MŚP.
Nabór kończy się pozytywnym lub negatywnym wynikiem oceny oferty.
Gmina Iwaniska zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferentowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony
od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
Oferty składane przez potencjalnych partnerów na załączonym formularzu powinny zawierać szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną/dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów.
Do oferty, która dotyczy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych Oferent dołącza szacunkowy kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zawierających poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej szacunkowej ilości jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych lub kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
Stroną umowy partnerskiej nie może być podmiot:
wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
mający zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego,
który posiada status dużego przedsiębiorstwa,
który wykorzystał już limity pomocy de minimis lub którego oferta w ramach konkursu przekracza te limity (za wyjątkiem przedsiębiorstw, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pomocy publicznej – regionalnej),
który nie wniesie zabezpieczenia umowy oraz zabezpieczenia potwierdzającego wkład własny do umowy,
który rozpoczął inwestycję o dofinansowanie której się ubiega,
który zamierza realizować inwestycje nie wpisującą się w cele projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Iwaniska
w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”,
który nie spełnia innych wymogów niniejszego Ogłoszenia.

Maksymalne dofinansowanie przedsięwzięcia Partnera

W przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 75% (środki UE) – w województwie świętokrzyskim poziom dofinansowania z pomocy regionalnej dla średnich przedsiębiorstw wynosi max. 45% i dla mikro i małych przedsiębiorstw max. 55%,
W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 75% (środki UE), przy czym pomoc ta może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro dla jednego podmiotu.
W ramach konkursu pomoc publiczna będzie udzielana wyłącznie na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR przeznaczona dla Partnera wynosi: 100 tys. zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Nie przewiduje się realizacji projektu Oferenta w systemie zaliczkowym tylko na podstawie refundacji (faktycznie poniesionych kosztów).

Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków


Umowa partnerska z wybranym Oferentem będzie podpisywana po ustanowieniu
i wniesieniu przez Oferenta lub w jego imieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy partnerskiej. Zabezpieczenie to ustanawiane jest
w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Oferenta z Liderem Projektu:
pieniądz (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej),
gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa,
poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
hipoteka,
poręczenie według prawa cywilnego,
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.
Oferent składając ofertę przedstawia swoją propozycję zabezpieczenia.

Sposób przygotowania i złożenia oferty

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
wypełnionego „Formularza Oferty” wraz z załącznikami według wzoru zamieszczonego w Ogłoszeniu – wyłącznie w języku polskim;
aktualnego wypisu z KRS lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz wskazanie osób go reprezentujących.
Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
Oferty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego” do dnia 04.10.2017 r. do godziny 15:30 w sekretariacie, pok. nr 4

Urzędu Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska


W przypadku ofert wysłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Iwaniska.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego – Zmiana” lub „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego – Wycofanie”.
Nie dopuszcza się składania ofert drogą e-mailową/faxem lub w jakikolwiek inny sposób niż dostarczenie pod podany w pkt. 3 adres osobiście, przez pośrednika, kurierem lub pocztą tradycyjną.
Oferty złożone w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Nie będą rozpatrywane oferty złożone przez beneficjentów, którzy nie spełniają wymagań określonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów oraz nie są wskazani
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŚ 2014–2020 jako typ beneficjenta, który może ubiegać się o wsparcie w działaniu 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oferty przyjmowane są przez 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 04.10.2017 r.
Oferty nie mogą zawierać przedsięwzięć już zakończonych, których odbiór prac remontowych/modernizacyjnych, świadczenia usług został zakończony w momencie złożenia oferty lub zostanie zakończony przed datą złożenia wniosku  o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego.
Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 11.10.2017 r.

Procedura konkursowa

Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie internetowej: www.iwaniska.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: iwaniska.pl/bip.
Postępowanie konkursowe przeprowadza trzyosobowa Komisja Konkursowa.
Skład Komisji oceniającej formalnie i merytorycznie oferty zostanie wskazany
w Zarządzeniu Wójta Gminy Iwaniska. W Zarządzeniu Wójt wyznacza spośród członków Komisji jej Przewodniczącego.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Każdy z członków komisji weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów
w drodze otwartego konkursu pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów niniejszego Ogłoszenia.
Ostateczną ocenę oferty stanowi średnia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych łącznie przez członków Komisji.
Ostateczną decyzję o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Iwaniska.
W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
stwierdza liczbę złożonych ofert,
otwiera koperty z ofertami,
ocenia oferty pod względem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”,
Komisja Konkursowa odrzuca złożone oferty z przyczyn formalnych,
w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie,
w wypełnionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”.
W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:
analizuje merytoryczną zawartość ofert,
przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych
w ogłoszeniu,
tworzy listę rankingową ofert z przypisaną liczbą uzyskanych punktów,
Komisja rozstrzyga konkurs i wyłania Partnera.
Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu, który powinien zawierać:

imiona i nazwiska Członków Komisji,
liczbę zgłoszonych ofert,
listę rankingową,
ewentualne uwagi Członków Komisji,
podpisy Członków Komisji.
Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektów.
Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Iwaniska: www.iwaniska.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: iwaniska.pl/bip, w terminie
7 dni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisje Konkursową.
Z Partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Procedura odwoławcza

Od rozstrzygnięcia konkursu i decyzji wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.

Kontakt z ogłaszającym

Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w dni robocze w godz. 7:30–15:30
u następujących osób: Jolanta Rusak i Zbigniew Kwiatkowski Urząd Gminy Iwaniska, pok.  3, tel: 15 860 12 54 w.106; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Odpowiedzi pisemne będą udzielane w przypadku przesłania pytania nie później niż do 02.10.2017 r. do godz. 13:00. Pytania pisemne zadane po tym terminie zostaną pozostawione bez odpowiedzi. Gmina Iwaniska wszelkie pytania i odpowiedzi na bieżąco będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej zgodnie z zasadą jawności (bez podania nazwy podmiotu zgłaszającego pytanie).

Załączniki do Ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstw z sektora MŚP – do wspólnej realizacji projektu:

Załącznik 1: Formularz oferty.
Załącznik 2: Mapa poglądowa podobszarów rewitalizacji.
Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta.
Załącznik 4: Karta Oceny Oferty.
Załącznik 5: Oświadczenie MŚP.
Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Załącznik 7: Oświadczenie  o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Załącznik nr 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej.
Załącznik 9: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Załącznik 10: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Informacja

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,

który został uzupełniony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

 

Lp.

Zgłaszający

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem


Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

1.         

Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach wnioskuje
o uzupełnienie opiniowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata
2016-2025” o możliwość korzystania z gazu ziemnego w ramach działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń i pyłów oraz  zwiększających efektywność energetyczną budynków znajdujących się na terenie Gminy Iwaniska.


Uwaga nie została uwzględniona

 

Projekty podstawowe oraz przedsięwzięcia uzupełniające uwzględniają działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez szereg kompleksowych działań (w tym również korzystanie z gazu ziemnego).

 
Informacja

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, który został uzupełniony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

             Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Iwaniska dnia 10.07.2017 roku wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, który został uzupełniony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przez:

1.      Zarząd Powiatu w Opatowie – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu.

2.      Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

3.      Wojewodę Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.      Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.

5.      Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.

6.      Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.

7.      Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.

8.      Komendę Powiatową Policji w Opatowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.

9.      Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

10.  Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

11.  Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

12.  Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji Urząd Gminy Iwaniska, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, Orange Polska S.A., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach).

13.  Komitet Rewitalizacji.

14.  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – w zakresie form ochrony przyrody.

15.  Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w Sandomierzu) – w zakresie form ochrony zabytków.

16.  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

17.  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Łagów) – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.

             Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Iwaniska wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025.

 W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:

1.      Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 14.07.2017 r. (znak: Nw-AG/6182/17).

2.      Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag z dnia 14.07.2017 r. (znak: 2257/17)

3.      Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 18.07.2017 r. (znak: NZ.9022.10.25.2017).

4.      Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – opinia pozytywna bez uwag z dnia 12.07.2017 r.

5.      Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:

-     Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach – opinia pozytywna z wnioskiem z dnia 17.07.2017 r. (znak: PSG-AOO/DR/ROK/SROK/18/18/01/17),

6.      Komitet Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 24.07.2017 r.

7.      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag z dnia 20.07.2017 r. (znak: WPN-II.070.36.2017.MK).

8.      Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w  Sandomierzu) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 13.07.2017 r. (znak: DS.N.5151.274.3.2017.A).

9.      PGLLP (RDLP w Radomiu, Nadleśnictwo Łagów) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 17.07.2017 r. (znak: ZG.080.2.2017.ZGS).

             Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

            W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Zarząd Powiatu w Opatowie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Agencja Wywiadu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu), Komenda Powiatowa Policji w Opatowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji Urząd Gminy Iwaniska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, Orange Polska S.A., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025.

            Pismem z dnia 10.07.2017 r. Wójt Gminy Iwaniska wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 na podstawie art. 47 i art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

W piśmie z dnia 19 lipca 2017 r. (WPN-II.410.119.2017.MK) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 i z uwagi na ich parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku
z powyższym dla Gminnego Programie Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych inwestycji,
w przypadku, gdy zaistniałaby konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, organ odpowiedzialny za realizację zadania, podejmie odpowiednie kroki administracyjne.

 

 
Informacja

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po ocenie dokumentu przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 09.06.2017 r. do dnia 08.07.2017 r.
w następujących formach:

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)    bezpośrednio do pok. nr 3 w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 27.06.2017 r. o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Iwaniska,
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
w pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

           

            Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 02.06.2017 r. w następujących formach:

-          na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip),

-          na stronie internetowej Gminy Iwaniska (www.iwaniska.eu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025),

-          w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwaniska.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, dostępne były od 09.06.2017 r.:

        w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu;

        w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska
(www.iwaniska.eu w zakładce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip).

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 27.06.2017 r. o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.

            Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Zaprezentowane zostały zmiany jakie nastąpiły po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.  


                                                                                           Marek Staniek

                                                                                       Wójt Gminy Iwaniska

Załącznik: zalacznik_1_GPR_IWANISKA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 28