środa, 21 sierpień 2019
 
 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Obwieszczenie


 
Obwieszczenie
 
Informacja
 
Og?oszenie
                                                                                                                     Iwaniska, dnia 13-09-2017 r.

Og?oszenie o otwartym konkursie
na wy?onienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsi?biorstwa z sektora M?P do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego


Gmina Iwaniska w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pó?n. zm.) wyst?puj?c jako Lider Projektu og?asza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsi?biorstwa z sektora M?P zgodnie ze Szczegó?owym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmuj?ca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców” w ramach og?oszonego przez Zarz?d Województwa ?wi?tokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkni?tego nr  RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Dzia?ania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014–2020.
Og?oszenie o naborze wniosków dost?pne jest pod adresem internetowym:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1443-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-06-05-00-iz-00-26-156-17-w-ramach-dzialania-6-5-rewitalizacja-obszarow-miejskich-i-wiejskich

Opis projektu

Celem projektu jest o?ywienie spo?eczno-gospodarcze zdegradowanych obszarów Gminy Iwaniska poprzez rozwój przedsi?biorczo?ci i aktywno?ci mieszka?ców, a tak?e popraw? warunków ?ycia mieszka?ców podobszarów rewitalizacji, jak równie? ca?ej gminy (granice podobszarów rewitalizacji – Za??cznik nr 2).
Zadaniem partnera b?dzie dostosowanie do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej lokalu w obiekcie obj?tym dzia?aniami rewitalizacyjnymi.

Przewidywany okres realizacji projektu
od 2018 r. do 2022 r.
Cel partnerstwa i zasady wspó?pracy


Celem partnerstwa s? wspólne dzia?ania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmuj?ca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców” oraz zapewnienia prawid?owego wykorzystania i utrzymania produktów tego projektu, a tak?e osi?gni?cia za?o?onych rezultatów. Realizacja projektu w formie wspó?pracy ma na celu zapewni? kompleksowo?? prowadzonych dzia?a?, umo?liwi? osi?gni?cie efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwi?zywania problemów oraz przyczyni? si? do wp?ywu na rozwój spo?eczno-gospodarczy podobszarów rewitalizacji.
Umowa partnerska b?dzie wdra?ana tylko i wy??cznie w przypadku uzyskania przez Gmin? Iwaniska dofinansowania na realizacj? projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmuj?ca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych                                 i obiektów w celu poprawy jako?ci ?ycia mieszka?ców” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, w ramach dzia?ania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata                         2014–2020.

Zakres zada? Partnera b?dzie nast?puj?cy:
Wspó?praca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu dzia?a?
i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentacj? konkursow?.
Po uzyskaniu dofinansowania na realizacj? projektu – wspólne wdro?enie projektu.
Aktywne uczestnictwo i wspó?praca w dzia?aniach partnerstwa maj?cych na celu realizacj? projektu.
Wspólne zarz?dzanie projektem.

Kryteria wyboru partnerów

Oferty z?o?one w naborze s? oceniane pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym przez Komisj? oceniaj?c? powo?an? Zarz?dzeniem Wójta Gminy Iwaniska.
Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów okre?lonych w „Karcie Oceny” stanowi?cej Za??cznik nr 4 do Og?oszenia. Przy analizie zasadno?ci
i rzetelno?ci oferty Komisja b?dzie zwraca? uwag? na:
Z?o?enie oferty na w?a?ciwym formularzu.
Spe?nienie przez Oferenta ??cznie wszystkich kryteriów formalnych i uzyskanie najwi?kszej liczby punktów spo?ród z?o?onych ofert.
Zgodno?? przedmiotu dzia?alno?ci Partnera z celami partnerstwa.
Spe?nienie warunków kwalifikowalno?ci zakresu rzeczowego zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju
i Finansów w dniu 19 lipca 2017 r., przepisami dotycz?cymi zasad udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, obowi?zuj?cymi w momencie udzielania wsparcia, w przypadku projektów obj?tych t? pomoc?, zapisami Szczegó?owego Opisu Osi Priorytetowych RPO W? na lata 2014–2020 dla Dzia?ania 6.5 oraz Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkni?tego
nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach dzia?ania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014–2020.

Za wydatek niekwalifikowalny w konkursie dotacji w ramach Dzia?ania 6.5 RPO W? 2014–2020 uznaje si?:
budow? nowych budynków,
budow?/przebudow?/remont zbiorników retencyjnych,
budow? zbiorników rekreacyjnych,
budow?/ przebudow?/ remont o?wietlenia, sieci gazowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i ciep?owniczej niepozostaj?cych w?asno?ci? beneficjenta,
wyburzenie budynków nieb?d?cych w?asno?ci? beneficjenta,
budow?/ przebudow?/ remont/ termomodernizacj?/ adaptacj? budynków na potrzeby administracji publicznej,
koszty zwi?zane z wyposa?eniem budynków w sprz?t i drobne urz?dzenia (wyj?tek stanowi? niezb?dne urz?dzenia i sprz?t s?u??ce instytucjom kultury do prowadzenia dzia?alno?ci kulturalnej, np. wyposa?enie kina, muszli koncertowej i innych obiektów kulturalnych),
koszt zakupu ?rodka transportu,
koszty zwi?zane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego, architektoniczno–urbanistycznego lub urbanistycznego (m.in. prace zwi?zane z przygotowaniem procedury konkursowej, nagrody w konkursie, itp.),
w przypadku projektów obj?tych pomoc? publiczn? lub w cz??ci projektu obj?tego pomoc? publiczn?, wydatki poniesione niezgodnie
z zapisami Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na kultur? i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 i/lub Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Oferty nie spe?niaj?ce kryteriów formalnych podlegaj? odrzuceniu, przy czym dopuszcza si? mo?liwo?? uzupe?nienia dokumentów w terminie wskazanym przez Komisj?. Komisja mo?e zwróci? si? o wyja?nienia lub uzupe?nienia na ka?dym etapie oceny oferty.
W ramach niniejszego konkursu Gmina Iwaniska planuje nabór jednego Partnera
– przedsi?biorcy z sektora M?P.
Nabór ko?czy si? pozytywnym lub negatywnym wynikiem oceny oferty.
Gmina Iwaniska zastrzega sobie mo?liwo?? uniewa?nienia naboru bez podania przyczyny. Oferentowi nie przys?uguje z tego tytu?u ?adne roszczenie.
Udzia? Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i b?dzie on uzale?niony
od uzyskania dofinansowania ze ?rodków UE.
Oferty sk?adane przez potencjalnych partnerów na za??czonym formularzu powinny zawiera? szacunkowy kosztorys opracowany metod? uproszczon?/dokument potwierdzaj?cy podstaw? wyceny poszczególnych elementów.
Do oferty, która dotyczy robót budowlanych, monta?owych i instalacyjnych Oferent do??cza szacunkowy kosztorys opracowany metod? kalkulacji uproszczonej zawieraj?cych poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej szacunkowej ilo?ci jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych lub kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre?lenia metod i podstaw sporz?dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre?lonych w programie funkcjonalno-u?ytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pó?n. zm.).
Stron? umowy partnerskiej nie mo?e by? podmiot:
wykluczony z mo?liwo?ci otrzymania dofinansowania,
maj?cy zaleg?o?ci wzgl?dem Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Urz?du Skarbowego,
który posiada status du?ego przedsi?biorstwa,
który wykorzysta? ju? limity pomocy de minimis lub którego oferta w ramach konkursu przekracza te limity (za wyj?tkiem przedsi?biorstw, które b?d? ubiega? si? o dofinansowanie w ramach pomocy publicznej – regionalnej),
który nie wniesie zabezpieczenia umowy oraz zabezpieczenia potwierdzaj?cego wk?ad w?asny do umowy,
który rozpocz?? inwestycj? o dofinansowanie której si? ubiega,
który zamierza realizowa? inwestycje nie wpisuj?c? si? w cele projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Iwaniska
w celu zapewnienia wysokiej jako?ci ?ycia mieszka?ców”,
który nie spe?nia innych wymogów niniejszego Og?oszenia.

Maksymalne dofinansowanie przedsi?wzi?cia Partnera

W przypadku projektu obj?tego pomoc? publiczn? – w wysoko?ci wynikaj?cej z regu? pomocy publicznej, ale nie wi?cej ni? 75% (?rodki UE) – w województwie ?wi?tokrzyskim poziom dofinansowania z pomocy regionalnej dla ?rednich przedsi?biorstw wynosi max. 45% i dla mikro i ma?ych przedsi?biorstw max. 55%,
W przypadku projektu obj?tego pomoc? de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 75% (?rodki UE), przy czym pomoc ta mo?e by? udzielona pod warunkiem, ?e ??cznie z inn? pomoc? de minimis, de minimis w rolnictwie
i rybo?ówstwie, otrzyman? w danym roku podatkowym oraz w ci?gu dwóch poprzedzaj?cych lat podatkowych z ró?nych ?róde? i w ró?nych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro dla jednego podmiotu.
W ramach konkursu pomoc publiczna b?dzie udzielana wy??cznie na podstawie: Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
28 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur?
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Maksymalna kwota dofinansowania ze ?rodków EFRR przeznaczona dla Partnera wynosi: 100 tys. z?. (s?ownie: sto tysi?cy z?otych 00/100).
Nie przewiduje si? realizacji projektu Oferenta w systemie zaliczkowym tylko na podstawie refundacji (faktycznie poniesionych kosztów).

Zabezpieczenie zwrotu nieprawid?owo wydatkowanych ?rodków


Umowa partnerska z wybranym Oferentem b?dzie podpisywana po ustanowieniu
i wniesieniu przez Oferenta lub w jego imieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania zobowi?za? wynikaj?cych z Umowy partnerskiej. Zabezpieczenie to ustanawiane jest
w jednej lub kilku z nast?puj?cych form uzgodnionych przez Oferenta z Liderem Projektu:
pieni?dz (przelew wierzytelno?ci z rachunku lokaty terminowej),
gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa,
por?czenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z pó?n. zm.),
weksel z por?czeniem wekslowym banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej,
zastaw na papierach warto?ciowych emitowanych przez Skarb Pa?stwa lub jednostk? samorz?du terytorialnego,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
hipoteka,
por?czenie wed?ug prawa cywilnego,
weksel w?asny in blanco wraz z deklaracj? wekslow?, 
weksel w?asny in blanco wraz z deklaracj? wekslow? i por?czeniem wekslowym.
Oferent sk?adaj?c ofert? przedstawia swoj? propozycj? zabezpieczenia.

Sposób przygotowania i z?o?enia oferty

Podmiot ubiegaj?cy si? o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowi?zany do przed?o?enia nast?puj?cych dokumentów (orygina? lub uwierzytelniona kopia):
wype?nionego „Formularza Oferty” wraz z za??cznikami wed?ug wzoru zamieszczonego w Og?oszeniu – wy??cznie w j?zyku polskim;
aktualnego wypisu z KRS lub innego równowa?nego dokumentu potwierdzaj?cego form? prawn? i organizacyjn? oraz wskazanie osób go reprezentuj?cych.
Kopie dokumentów do??czone do oferty musz? by? opatrzone piecz?ci? podmiotu, aktualn? dat?, w?asnor?cznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz po?wiadczone za zgodno?? z orygina?em.
Oferty nale?y sk?ada? w formie pisemnej z dopiskiem „Oferta wspó?realizacji projektu rewitalizacyjnego” do dnia 04.10.2017 r. do godziny 15:30 w sekretariacie, pok. nr 4

Urz?du Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska


W przypadku ofert wys?anych poczt?, decyduje data wp?ywu oferty do Urz?du Gminy Iwaniska.
Oferent mo?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert zmieni? lub wycofa? ofert?. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj? zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znale?? si? w zamkni?tej kopercie odpowiednio oznaczonej „Oferta wspó?realizacji projektu rewitalizacyjnego – Zmiana” lub „Oferta wspó?realizacji projektu rewitalizacyjnego – Wycofanie”.
Nie dopuszcza si? sk?adania ofert drog? e-mailow?/faxem lub w jakikolwiek inny sposób ni? dostarczenie pod podany w pkt. 3 adres osobi?cie, przez po?rednika, kurierem lub poczt? tradycyjn?.
Oferty z?o?one w sposób nieprawid?owy nie b?d? rozpatrywane ze wzgl?dów formalnych.
Oferty z?o?one po up?ywie terminu nie b?d? rozpatrywane.
Nie b?d? rozpatrywane oferty z?o?one przez beneficjentów, którzy nie spe?niaj? wymaga? okre?lonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów oraz nie s? wskazani
w Szczegó?owym Opisie Osi Priorytetowych RPO W? 2014–2020 jako typ beneficjenta, który mo?e ubiega? si? o wsparcie w dzia?aniu 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oferty przyjmowane s? przez 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego og?oszenia. Na potrzeby otwartego konkursu przyjmuje si?, ?e wskazany okres b?dzie liczony w dniach kalendarzowych i up?ywa dnia 04.10.2017 r.
Oferty nie mog? zawiera? przedsi?wzi?? ju? zako?czonych, których odbiór prac remontowych/modernizacyjnych, ?wiadczenia us?ug zosta? zako?czony w momencie z?o?enia oferty lub zostanie zako?czony przed dat? z?o?enia wniosku  o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego.
Planowana data z?o?enia wniosku o dofinansowanie: 11.10.2017 r.

Procedura konkursowa

Informacja o konkursie umieszczona jest na stronie internetowej: www.iwaniska.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: iwaniska.pl/bip.
Post?powanie konkursowe przeprowadza trzyosobowa Komisja Konkursowa.
Sk?ad Komisji oceniaj?cej formalnie i merytorycznie oferty zostanie wskazany
w Zarz?dzeniu Wójta Gminy Iwaniska. W Zarz?dzeniu Wójt wyznacza spo?ród cz?onków Komisji jej Przewodnicz?cego.
Komisja rozpoczyna dzia?alno?? z dniem powo?ania.
Ka?dy z cz?onków komisji weryfikuje oferty zg?oszone przez oferentów
w drodze otwartego konkursu pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym, wed?ug kryteriów okre?lonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów niniejszego Og?oszenia.
Ostateczn? ocen? oferty stanowi ?rednia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych ??cznie przez cz?onków Komisji.
Ostateczn? decyzj? o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Iwaniska.
W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
stwierdza liczb? z?o?onych ofert,
otwiera koperty z ofertami,
ocenia oferty pod wzgl?dem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent poda? wszystkie niezb?dne informacje wed?ug zamieszczonego „Formularza Oferty”,
Komisja Konkursowa odrzuca z?o?one oferty z przyczyn formalnych,
w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie,
w wype?nionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”.
W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:
analizuje merytoryczn? zawarto?? ofert,
przyznaje odpowiedni? liczb? punktów wed?ug kryteriów opracowanych
w og?oszeniu,
tworzy list? rankingow? ofert z przypisan? liczb? uzyskanych punktów,
Komisja rozstrzyga konkurs i wy?ania Partnera.
Komisja Konkursowa sporz?dza protokó? z przebiegu konkursu, który powinien zawiera?:

imiona i nazwiska Cz?onków Komisji,
liczb? zg?oszonych ofert,
list? rankingow?,
ewentualne uwagi Cz?onków Komisji,
podpisy Cz?onków Komisji.
Komisja Konkursowa ulega rozwi?zaniu po rozstrzygni?ciu konkursu i wy?onieniu Partnera do wspólnej realizacji projektów.
Informacja o podmiocie, który zostanie wy?oniony w wyniku rozstrzygni?cia konkursu b?dzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Iwaniska: www.iwaniska.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: iwaniska.pl/bip, w terminie
7 dni od dnia podj?cia ostatecznej decyzji przez Komisje Konkursow?.
Z Partnerem wy?onionym w toku post?powania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsi?wzi?cia.
Og?aszaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia naboru bez podania przyczyny.

Procedura odwo?awcza

Od rozstrzygni?cia konkursu i decyzji wyboru ofert nie przys?uguje odwo?anie.

Kontakt z og?aszaj?cym

Dodatkowe informacje dot. naboru mo?na uzyska? w dni robocze w godz. 7:30–15:30
u nast?puj?cych osób: Jolanta Rusak i Zbigniew Kwiatkowski Urz?d Gminy Iwaniska, pok.  3, tel: 15 860 12 54 w.106; e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Odpowiedzi pisemne b?d? udzielane w przypadku przes?ania pytania nie pó?niej ni? do 02.10.2017 r. do godz. 13:00. Pytania pisemne zadane po tym terminie zostan? pozostawione bez odpowiedzi. Gmina Iwaniska wszelkie pytania i odpowiedzi na bie??co b?dzie zamieszcza? na swojej stronie internetowej zgodnie z zasad? jawno?ci (bez podania nazwy podmiotu zg?aszaj?cego pytanie).

Za??czniki do Og?oszenia o otwartym konkursie na wy?onienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsi?biorstw z sektora M?P – do wspólnej realizacji projektu:

Za??cznik 1: Formularz oferty.
Za??cznik 2: Mapa pogl?dowa podobszarów rewitalizacji.
Za??cznik 3: O?wiadczenia Oferenta.
Za??cznik 4: Karta Oceny Oferty.
Za??cznik 5: O?wiadczenie M?P.
Za??cznik 6: O?wiadczenie, ?e Partner projektu nie podlega wykluczeniu z mo?liwo?ci otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Za??cznik 7: O?wiadczenie  o niezaleganiu z p?atno?ciami na rzecz Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych i Urz?du Skarbowego.
Za??cznik nr 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej.
Za??cznik 9: Wytyczne w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020.
Za??cznik 10: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówie? w ramach realizacji projektów wspó?finansowanych ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Informacja

Rejestr zg?oszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,

który zosta? uzupe?niony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?wi?tokrzyskiego,

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

 

Lp.

Zg?aszaj?cy

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem


Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

1.         

Polska Spó?ka Gazownictwa
sp. z o.o.
Oddzia? Zak?ad Gazowniczy
w Kielcach

Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o. Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Kielcach wnioskuje
o uzupe?nienie opiniowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata
2016-2025” o mo?liwo?? korzystania z gazu ziemnego w ramach dzia?a? ograniczaj?cych emisj? gazów cieplarnianych oraz zanieczyszcze? i py?ów oraz  zwi?kszaj?cych efektywno?? energetyczn? budynków znajduj?cych si? na terenie Gminy Iwaniska.


Uwaga nie zosta?a uwzgl?dniona

 

Projekty podstawowe oraz przedsi?wzi?cia uzupe?niaj?ce uwzgl?dniaj? dzia?ania ograniczaj?ce emisj? zanieczyszcze? oraz popraw? efektywno?ci energetycznej budynków poprzez szereg kompleksowych dzia?a? (w tym równie? korzystanie z gazu ziemnego).

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 30