sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Archiwum
UCZNIOWIE Z UJAZDU NA RAJDZIE ROWEROWYM ?LADAMI OSSOLI?SKICH


Klub Pasjonatów Wycieczek Rowerowych z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie prowadzi o?ywion? i intensywn? dzia?alno?? w tegorocznym sezonie turystyki rowerowej. W sobot? 09 czerwca 2019 roku odby? si? kolejny ju? rajd, którego trasa wiod?a ?ladami Ossoli?skich.

Dystans wycieczki wynosi? oko?o 60 kilometrów i obejmowa? takie miejscowo?ci jak: Ujazd, Konary, Górki Klimontowskie, Klimontów, Adamczowice i Ossolin. Tym razem uczestnicy rozpocz?li wypraw? dosy? nietypowo, gdy? wyje?d?aj?c spod szko?y w Uje?dzie podjechali do Zamku Krzy?topór. Dzi?ki uprzejmo?ci dyrektor – El?biety Charymskiej mieli tu okazj? uczestniczy? w bardzo ciekawej lekcji historycznej zwiedzaj?c ruiny zamku pod okiem pani przewodnik –Iwony Pawlik, która oprowadzi?a ich po najskrytszych zakamarkach i zapozna?a z ?yciem Krzysztofa Ossoli?skiego, dawnymi zwyczajami, czy te? licznymi legendami.

Po zwiedzeniu zamku rowerzy?ci udali si? w dalsz? tras?. Dotarli do Górek Klimontowskich, gdzie znajduje si? Pa?ac Ossoli?skich.Nast?pnie przejechali najd?u?sz? w Europie alej? kasztanowców prowadz?c? do Klimontowa.

Czytaj całość...
 
UCZNIOWIE ZE SZKO?Y W UJE?DZIE LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD OLIMPUSEK


6. czerwca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród i dyplomów laureatom OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD: OLIMPUSEK Z J?ZYKA POLSKIEGO ORAZ OLIMPUSEK Z MATEMATYKI.

Zwyci?zcom i ich rodzicom w obecno?ci spo?eczno?ci szkolnej gratulacje z?o?yli i nagrody wr?czyli: wójt Gminy Iwaniska - Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska - Zofia Kowalska i dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie - Marcin Urba?ski.

Uczniowie bior?cy udzia? w konkursie rozwi?zywali test, w którym wykazali si? bardzo wysokim poziomem wiedzy i umiej?tno?ci. Znale?li si? bowiem w ?cis?ej czo?ówce laureatów.

Najwy?szym osi?gni?ciem by?o zaj?cie I miejsca przez Artura Pawlika ucznia klasy I w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE  OLIMPUSEK Z MATEMATYKI. Ponadto w?ród laureatów znale?li si?: Kinga Rozmys?owska i Tomasz Szczepa?ski z klasy I, Emilia Rybak z klasy II oraz Patrycja S?owik i Miko?aj Madejski z klasy III.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 11 z 11