środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Archiwum
Informacja na temat konieczności odśnieżania dachów
 
SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH W SOŁECTWIE RADWAN

W świetlicy wiejskiej sołectwo Radwan prowadzi aktywną działalność, proponując mieszkańcom ofertę społeczno – edukacyjną. Ciekawe i innowacyjne pomysły przyciągają liczną grupę społeczności lokalnej, która chętnie angażuje się w szereg prowadzonych aktywności.

Od kilku miesięcy w świetlicy wiejskiej sołectwa Radwan w ramach projektu „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” intensywnie odbywają się bezpłatne szkolenia komputerowe oraz językowe. Kursy te zostały opracowane z myślą o narastających potrzebach edukacyjnych i zawodowych mieszkańców z przeznaczeniem dla osób powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenach wiejskich Obszarów Strategicznej Interwencji z powiatów i gmin o najwyższej stopie bezrobocia.

Pod okiem wykwalifikowanych trenerów mieszkańcy uczestniczą w zajęciach komputerowych i zajęciach języka angielskiego nabywając umiejętności w zakresie tych kompetencji. Poprzez codzienną praktykę uczą się między innymi sprawnie przeglądać, szukać i filtrować informacji, komunikować z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, przetwarzać teksty, czy też poznają  działania on-line oraz zasady netykiety. Także zdobywają wiedzę z  języka angielskiego w celu skutecznego porozumiewania się, kształtują sprawności niezbędne do posługiwania się zasobem środków językowych umożliwiających umiejętną komunikację obcojęzyczną. Szkolenia realizowane są w wymiarze 120 godzin. Uczestnicy otrzymują podręczniki, pomocne materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Kursy prowadzone przez Krzysztofa Kijankę (zajęcia komputerowe) i Annę Gołyską(zajęcia języka angielskiego)dostarczają intensywnej praktyki, a poprzez bardzo aktywne uczestnictwo kursanci zdobywają cenne umiejętności niezbędne w dzisiejszych czasach.

„Tego typu szkolenia umożliwiają rozwijanie zainteresowań mieszkańców naszego sołectwa oraz sprzyjają organizowaniu życia społecznego wsi” mówi Zofia Kowalska – sołtys sołectwa Radwan.

Realizowane przedsięwzięcia wspierane są przez Wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka i sekretarz Gminy Iwaniska – Wiesławę Słowik.

Projekt „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!” RPSW.08.04.02-26-0102/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie 8.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ITC i języków obcych (projekty konkursowe), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 To tylko niektóre działania sołectwa Radwan i Koła Gospodyń Wiejskich w Radwanie, które skutecznie i prężnie działa.

 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 4 z 4