piątek, 15 listopad 2019
 
 
Archiwum
Spotkanie Ko?a Pszczelarzy w Iwaniskach
 
 
 

Spotkanie cz?onków Ko?a Pszczelarzy zorganizowane w dniu 25 lutego 2018r. w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach przyniesie owocne rezultaty w funkcjonowaniu Ko?a i planowanych jego dzia?aniach.

W spotkaniu udzia? wzi?li: Prezes Ko?a Henryk Szczepa?ski, Zast?pca Prezesa Tadeusz Masternak, Skarbnik Czes?aw Baran, Sekretarz Bo?ena ?ata oraz cz?onkowie Ko?a Pszczelarzy w Iwaniskach. Go?ciem spotkania by? Wójt Gminy Iwaniska Marek  Staniek i Kierownik biura Okr?gowego Zwi?zku Pszczelarskiego w Sandomierzu - Szymon Kaca.

Tematem wiod?cym spotkania by?a mo?liwo?? dofinansowania z funduszu krajowego i europejskiego sprz?tu pszczelarskiego, poruszone zosta?y tematy zakupu leków dla matek pszczelich, sprawy zwi?zane z zakupem sztandaru i pocztu sztandarowego. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek zaoferowa? zebranym uczestnikom pomoc w zakresie dofinansowania sztandaru dla Ko?a Pszczelarzy w Iwaniskach.

Bardzo wa?nym elementem spotkania by? tak?e temat zwi?zany z wspó?prac? i dotarciem do jak najwi?kszej grupy rolników, sadowników i dzia?kowiczów, by rozwa?nie i m?drze dzia?ali, zgodnie z przepisami prawa,  w zastosowaniu ?rodków ochrony ro?lin.

Corocznie pszczelarze trac? pszczo?y na skutek nieumiej?tnego wykonywania oprysków. Dlatego tak wa?ne jest informowanie rolników o tym jak prawid?owo chroni? owady zapylaj?ce ro?liny i kwiaty, przypomina? ?e tego typu ?rodki eliminuj? nie tylko chwasty i ró?nego rodzaju szkodniki, ale równie? pszczo?y i owady zapylaj?ce.

Szacuje si? ?e korzy?ci z tytu?u wykorzystania pszczó? jako zapylaczy s? od 30 do 100 razy wi?ksze ni? korzy?ci jakie uzyskuje pszczelarz sprzedaj?c wszystkie pozyskane produkty pszczele.

 
Wyró?nienia wr?czone

Dnia 27 lutego 2018 roku Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Zast?pc? Dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej z oddzia?ami gimnazjalnymi Zdzis?aw? Radzimowsk? wr?czyli wyró?nionym uczniom klasy III oddzia?u gimnazjum w Iwaniskach nagrody z tytu?u osi?gni?tych sukcesów w nauce. Natalia S?awska uzyska?a stypendium w ramach ?wi?tokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokszta?c?cych. Stypendystka osi?gn??a mi?dzy innymi wysok? ?redni? z punktowanych przedmiotów i bra?a udzia? w licznych konkursach. Mateusz Zaroda natomiast zakwalifikowa? si? do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Wyró?nionym uczniom Wójt Gminy Iwaniska pogratulowa? laureatom i ?yczy? dalszych sukcesów w nauce.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 15