sobota, 19 październik 2019
 
 
Archiwum
Koncert kol?d i pastora?ek w Iwaniskach

W niedziel? 28 stycznia 2018r. w sali gimnastycznej budynku Gimnazjum w Iwaniskach od godziny 15:00 mo?na by?o zanurzy? si? w atmosferze ?wi?tecznego kol?dowania pt. „Gwiazdo ?wie?! Kol?do le?!”. Dzi?ki s?owom i d?wi?kom przepi?knych polskich kol?d i pastora?ek w wykonaniu zdolnych dzieci i m?odzie?y ze szkó? z terenu gminy Iwaniska oraz uczestników zaj?? organizowanych przez p. Magdalen? Szemraj i p. Andrzeja Rabiniaka w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Sekretarz Wies?awa S?owik przeprowadzi?a narracj? przypominaj?c? i przybli?aj?c? dzieje tych polskich utworów, które zgodnie z tradycj? przetrwa?y wieki i s? cz??ci? historii narodowej.

Go?ciem i zarazem organizatorem spotkania by? Pan Wójt Marek Staniek, który serdecznie powita? zgromadzonych go?ci i zaprosi? do wys?uchania m?odych talentów. Koncert rozpocz??a grupa z?o?ona z 20 m?odych gitarzystów prowadzona przez p. Andrzeja Rabiniaka, która zagra?a i za?piewa?a wspólnie kol?dy. Grupa szkoli si? od niespe?na trzech miesi?cy a ich poziom wykonania by? bardzo wysoki. Nast?pnymi wykonawcami by?y osoby uczestnicz?ce w zaj?ciach nauki ?piewu u Pani Magdaleny Szemraj. Ka?da z nich z wielkim zaanga?owaniem wykona?a wyst?py solo. Nast?pnie kolejno wyst?pili przedstawiciele szkó? podstawowych w Jastrz?bskiej Woli, Uje?dzie, Wygie?zowie, Myd?owie i Iwaniskach oraz uczniowie Gimnazjum.

W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? feriami zimowymi o zasadach bezpiecze?stwa przypomnia? mieszka?com Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie st. asp. Rados?aw Krakowiak. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wr?czy? m?odym artystom pluszowe misie. Serdeczne podzi?kowania i upominki otrzymali tak?e opiekunowie artystów, którzy z wielkim zaanga?owaniem przygotowali swoich uczniów. W finale Koncertu Kol?d i Pastora?ek wszyscy jego uczestnicy wykonali wspólnie kol?d? „Przybie?eli do Betlejem”. Podczas kol?dowania nie zabrak?o tak?e s?odkiego pocz?stunku, ciep?ej herbaty/kawy. Organizatorami koncertu byli Wójt Gminy Iwaniska we wspó?pracy z Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Czytaj całość...
 
Dzie? Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie

?yczenia dla babci, która ?zy rado?ci roni i sto buziaków dla dziadka, co serce dla wnuków ma na d?oni, przekazali podczas uroczystego koncertu w dniu 24 stycznia 2018 roku uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie licznie przyby?ym na uroczysto?? swoim babciom i dziadkom.

W tym niecodziennym wydarzeniu udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, przewodnicz?cy Rady Gminy Andrzej ?cibisz, Radny Rady Gminy W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?ca Rady Rodziców El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Zapraszanie bab? i dziadków na uroczysto?? z okazji ich ?wi?ta jest tradycj? na sta?e wpisan? w repertuar uroczysto?ci szkolnych. ?wi?to Babci i Dziadka, to dzie? niezwyk?y nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla seniorów. To dzie? pe?en u?miechów, wzrusze?, rado?ci i wspomnie?.

Zaprezentowany koncert by? swego rodzaju podzi?kowaniem za bezgraniczn? mi?o??, wyrozumia?o??, cierpliwo?? i trud w?o?ony w wychowanie m?odego pokolenia. Dzieci postara?y si?, aby sp?dzony wspólnie tego dnia czas na d?ugo pozosta? w pami?ci. Dziadkowie z dum? podziwiali popisy wokalno – aktorskie swoich wnuków.

Na zako?czenie uroczysto?ci, dzieci obdarowa?y swoje ukochane babcie oraz swoich ukochanych dziadków upominkami, przygotowanymi w?asnor?cznie i zaprosi?y na gor?cy jak ich serca i s?odki jak miód pocz?stunek przygotowany przez niezawodn? Rad? Rodziców
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 18