środa, 21 sierpień 2019
 
 
Archiwum
?lubowanie pierwszoklasistów

Uroczysto?? rozpocz??a si? 27 pa?dziernika 2017r. o godzinie 9:00, gdzie przyrzeczenie z?o?yli uczniowie klasy pierwszej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach. Na wst?pie zabra? g?os Dyrektor Szko?y Wac?aw S?owik, który serdecznie powita? przyby?ych go?ci, Wójta Gminy-Marka Sta?ka, Przewodnicz?cego Komisji O?wiaty – Stefana Kwiatka , Wicedyrektora Szko?y – Ann? Michalsk? Kapsiak , nauczycieli , pracowników szko?y, a tak?e uczniów.  Ciep?e s?owa skierowa? do bohaterów uroczysto?ci – pierwszoklasistów, podkre?laj?c w krótkim przemówieniu donios?o?? tej chwili – wchodzenia dzieci w spo?eczno?? szkoln?. Nast?pnie zabra? g?os Wójt Gminy – Marek Staniek  wypowiadaj?c s?owa- to tutaj  b?dziecie poznawa? ?wiat, to tutaj wiele zdarze? si? Wam  przydarzy. Jednak w?a?nie po to jest szko?a, ?eby jak najwi?cej Was nauczy?a,  teorii ?ycia, ale i jego realizmu.

Nast?pnie odby? si? pokaz artystyczny wykonany  przez pierwszoklasistów  i uczniów samorz?du uczniowskiego.  Po pokazie artystycznym nast?pi? akt uroczystego pasowania na ucznia, którego dokona? pan dyrektor. Wielka powaga i przej?cie widnia?y na twarzach pierwszoklasistów w czasie wypowiadanych przez pana dyrektora s?ów: „Pasuj? Ci? na ucznia klasy pierwszej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach”. Przyj?cie do braci uczniowskiej zosta?o ostatecznie przypiecz?towane przez pierwszaków symbolicznym odciskiem paluszków w ksi?dze pami?tkowej. Po akcie ?lubowania i pasowania na ucznia nast?pi? czas na ?yczenia i wr?czenie pami?tkowych upominków od Wójta Gminy Iwaniska i Przewodnicz?cego komisji o?wiaty oraz Dyrekcji Szko?y, a tak?e od rodziców pierwszoklasi?ci otrzymali ro?ki obfito?ci. W imieniu rodziców serdeczne s?owa podzi?kowania  z?o?y?a Ilona ?asak. 

Czytaj całość...
 
?wi?to Patrona Szko?y
Ju? po raz czternasty 23.10.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli uczniowie, nauczyciele, rodzice wraz z zaproszonymi go??mi obchodzili -?wi?to Patrona Szko?y. To zaszczytne imi? nadano 14 pa?dziernika 2003 r. Od tej pory jest to ?wi?to ca?ej spo?eczno?ci szkolnej. Uroczysto?? rozpocz??y najm?odsze dzieci sk?adaj?c kwiaty pod tablic? pami?tkow?. W cz??ci artystycznej uczniowie przekonywali, ?e Patron zobowi?zuje do pracy i uczciwo?ci. Rzetelna nauka, osi?ganie sukcesów na miar? w?asnych mo?liwo?ci i takie post?powanie, by nie zawie?? zaufania rodziców i nauczycieli to obowi?zki ucznia tej?e szko?y. Dewiza Patrona  „Id? przez ?ycie tak, aby ?lady Twoich s?ów przetrwa?y Ci?” jest ci?g?? zach?t? dla  wszystkich do pod??ania ?ladami Jego stóp, które pozostawi? w sercach wielu ludzi. Teresa Paluch dyrektor tej?e szko?y podkre?li?a fakt, ?e nauczyciele równie? pozostawiaj? trwa?e ?lady w codziennym ?yciu i ?lady te wpisuj? si?  w histori? szko?y i histori? jej uczniów. Nie tylko s?owa Biskupa Jana, ale przede wszystkim czyny ?wiadcz? jakim by? cz?owiekiem. A by? niezwyk?y, otwarty na potrzeby innych, by? cz?owiekiem wielkiego serca i umys?u. Monta? s?owno- muzyczny da? nie tylko odpowied? co tak naprawd? spowodowa?o, ?e Biskup Jan Chrapek zosta? Patronem tej szko?y, ale równie? ukaza? szko?? jako miejsce wzajemnego budowania si? w atmosferze spokoju i bezpiecze?stwa, w którym jest „pokarm” dla umys?u i ducha. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni go?cie wspólnie przekonywali, ?e szko?a to miejsce wzajemnej wspó?pracy i integracji.

Dla tej?e spo?eczno?ci szkolnej jest to chwila rado?ci, dlatego zwyczajem si? sta?o dzielenie jej z innymi. W uroczysto?ci wzi?li udzia?:  Wójt Gminy Iwaniska  Marek Staniek, Radni Rady Gminy Iwaniska  Krzysztof  Piotrowicz oraz  Stanis?aw Górczy?ski, Proboszcz Parafii w Iwaniskach  ks. Wac?aw Gieniec,  Dyrektor GZEAS  Danuta Kargulewicz. Zaproszeni go?cie przemówili w ciep?ych s?owach do ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej g?os zabra? Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek, który z okazji ?wi?ta patrona z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia uczniom, rodzicom i nauczycielom. - Ciesz? si?, ?e przekraczaj?c progi tej?e szko?y zawsze panuje tu mi?a, ciep?a atmosfera, a zaanga?owanie rodziców, uczniów i nauczycieli w ?yciu szkolnym jest tak ogromne – mówi? wójt. Wypowiada? si? tak?e na temat modernizacji szko?y: o powstaniu nowego skrzyd?a szkolnego, gdzie znajdywa? si? b?d? m.in. trzy sale dydaktyczne i sala gimnastyczna.
Nast?pnie uczniowie otrzymali s?odkie upominki od Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka, Zast?pcy Przewodnicz?cego Rady Gminy Stanis?awa Górczy?skiego, Radnego Rady Gminy Krzysztofa  Piotrowicza,  Pani? Dyrektor Danut? Kargulewicz oraz Przewodnicz?cego Rady Powiatu Opatów Zbigniewa Wo?cerza.

 

?cie?ka, po której nikt nie chodzi,
szybko zarasta traw?.
Trzeba spieszy? ?cie?kami ?ycia z mi?o?ci?,
by nie zaros?y traw? zapomnienia i oboj?tno?ci.

Fragment dziennika biskupa Jana Chrapka

 
<< « start < wstecz 1 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 11 z 11