środa, 21 sierpień 2019
 
 
Archiwum
Informacja
 
Plac wypoczynkowy dla mieszka?ców wsi T?cza otwarty !
W miejscowo?ciach T?cza i Radwan powsta?a nowa przestrze?, gdzie dzieci i mieszka?cy wsi mog? aktywnie sp?dza? swój czas, rozkoszuj?c si? atrakcj? na ?wie?ym powietrzu.
W sobot?, 23.09.2017r., mia?o miejsce oficjalne otwarcie placu rekreacyjnego, który zosta? utworzony na terenie miejscowo?ci T?cza. Uroczysto?? rozpocz??a si? uroczystym przeci?ciem bia?o-czerwonej wst?gi, którego dokonali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik, Radny Gminy Iwaniska Kwiatek Stefan, So?tys Wsi Stanis?aw Pietrzyk, oraz zgromadzeni mieszka?cy.

So?tys wsi podzi?kowa? panu Wójtowi Markowi Sta?kowi za realizacj? tego zadania, które poprawi?o warunki nowozagospodarowanego miejsca w zakresie wyposa?enia, a jednocze?nie uczyni?o to miejsce  bardziej atrakcyjne i przyjazne mieszka?com.

Plac to projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej zrealizowany przez gmin? Iwaniska w ramach bud?etu w?asnego. Koszt realizacji zadania wynosi? oko?o 130 tys. z?.  Prace obejmowa?y oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu wraz z monta?em elementów ma?ej architektury, tzn. ?aweczkami, elementem si?owni zewn?trznej typu „biegacz”, altan? wypoczynkow?, koszami na ?mieci, itp.
Pan Wójt Marek Staniek wyrazi? ogromne zadowolenie z powsta?ego miejsca rekreacyjnego. Podzi?kowa? wykonawcom inwestycji – Zak?adowi Remontowo-Budowlanemu „ADMA” Marian Macias - za partnersk? i zarazem pe?n? zaanga?owania wspó?prac?, a dzieciom i mieszka?com ?yczy? wielu wspania?ych, pe?nych zabawy chwil sp?dzonych w miejscu, które powsta?o w?a?nie dla nich.
 

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 19