czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Archiwum
Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe ruszy już w tym roku

W gminie Iwaniska trwają przygotowania do dużej inwestycji, związanej z oświatą. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe rozpocznie się jeszcze w tym roku. Szkoła będzie większa. - Reforma oświaty, która wprowadza szkoły ośmioklasowe spowodowała, że musimy dostosować budynki szkół w gminie do zwiększonej liczby uczniów – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Stąd też między innymi konieczność rozbudowy budynku szkoły w Ujeździe. Chcemy zapewnić zwiększonej liczbie uczniów komfortowe warunki nauki.

Czytaj całość...
 
Informacja o stypendiach
INFORMACJA - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Nabór wniosków na rok szkolny 2017/18 od 01.09.2017 do dnia 15.09.2017
Wnioski do pobrania w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół  w Iwaniskach ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.

Stypendia i zasiłki szkolne
Podstawa prawna : ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami, uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII/159/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Iwaniska.)

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie  losowe.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest  także zamieszkanie ucznia na terenie Gminy  Iwaniska, oraz złożenie wniosku w GZEAS w Iwaniskach do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października.
 
1. O stypendia socjalne mogą ubiegać się osoby, gdzie dochód w rodzinie na osobę miesięcznie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

2. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

3. dochód z zakładu pracy – zaświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wniosek złożony we wrześniu zaświadczenie za sierpień). Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia wniosku zaświadczenie z tego miesiąca.

4. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

5. Przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł, zaświadczenie z UG o gospodarstwie na wszystkich członków rodziny bez względu na wiek!

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód ustala się na podstawie zaświadczenia za poprzedni rok kalendarzowy wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o wysokości:
a. przychodu,
b. kosztów uzyskania przychodu,
c. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
d. dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza,
e. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
f. należnego podatku,
g. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach z tym, że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

8. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

9. Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny jest dochodem dlatego należy doliczyć do osiąganego dochodu (zaświadczenie, decyzja),

10.Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,

11. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym)

12. Osoba bezrobotna dołącza zaświadczenie z UP potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa,

13. Osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych osiągające dochód w związku z pobieraniem praktycznej nauki zawodu zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wysokości tego dochodu.

14. W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej i wysokości dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

15. Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
2) zasiłku celowego,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
4) wartości świadczenia w naturze,
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
7) świadczenia wychowawczego , o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575).

16. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia ze szkół i uczelni (potwierdzające uczęszczanie do szkoły wszystkich dzieci ujętych we wniosku) z adnotacją czy uczeń jest uprawniony do pobierania stypendium i w jakiej wysokości.

Uwaga! Wnioskodawcą dla ucznia do 18 roku życia jest rodzic lub opiekun. Uczeń pełnoletni składa wniosek sam na siebie.

PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWALNE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

podręczniki szkolne,
słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,
lektury szkolne lub inne książki edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe,
artykuły szkolne ( piśmiennicze,  papiernicze, biurowe, przybory szkolne, tornister, plecak itp. ),
strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne ( dres sportowy, bluza i spodnie sportowe ), spodenki gimnastyczne, getry, obuwie sportowe, strój na basen,
strój na zajęcia szkolne ( strój ochronny na praktyczną naukę zawodu ) wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem, strój szkolny lub galowy,
sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka,
sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych, służących wyłącznie do edukacji sportowej,
wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczki szkolne i inne imprezy  wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania tj. zielona szkoła szkoła, wyjścia do teatru, kina,
zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. nauka języków obcych. 

Nie będą uwzględniane wydatki niezwiązane z celami edukacyjnymi np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie i odzież codziennego użytku, namioty, śpiwory itp. ).
Faktury i rachunki muszą być wystawiane na wnioskodawcę tzn. na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

OKRES PRZYZNAWANIA STYPENDIUM.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym  roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 21