sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Archiwum
Iwaniska  zajrzyj do Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury !

Centrum Kultury dzia?a pod now? nazw? niespe?na od trzech miesi?cy i niemal od pocz?tku cieszy si? powodzeniem bogatej oferty dzia?alno?ci kulturalno-edukacyjnej dla mieszka?ców gminy Iwaniska. Poszerzenie dzia?alno?ci instytucji kultury ??czy?o si? z remontem, z odpowiednim wyposa?eniem sali, mi?dzy innymi zakupem luster bardzo przydatnych podczas zaj?? nauki ta?ca oraz aerobiku. Dzi?ki tym walorom obok stricte prowadzonej dzia?alno?ci artystyczno-edukacyjnej w Gminnym Centrum mog? odbywa? si? ró?nego rodzaju szkolenia, konferencje, pokazy, sesje, seminaria i imprezy kameralne o charakterze okoliczno?ciowym- mówi dyrektor Magdalena Pietrzyk.

Czytaj całość...
 
Egzamin gimnazjalny w Publicznym Gimnazjum im. Marsza?ka J. Pi?sudskiego w Iwaniskach
19 kwietnia 2017r. uczniowie klasy III a, III b, III c i III d  Publicznego Gimnazjum im. Marsza?ka J. Pi?sudskiego przyst?pili do egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjali?ci szczególnie si? ucieszyli z rozprawki na j?zyku polskim. Drugiego dnia nastroje by?y ró?ne. Po cz??ci matematyczno- przyrodniczej nie wszyscy uczniowie wychodzili zadowoleni nie za dobrze poradzili sobie z zadaniami. W pi?tek, 21 kwietnia uczniowie musieli si? wykaza? znajomo?ci? j?zyka angielskiego i j?zyka niemieckiego. Wi?kszo?? uczniów przyst?pi?a do sprawdzianu z j?zyka angielskiego, kilkunastu gimnazjalistów pisa?o test z j?zyka niemieckiego. Egzamin odby? si? zgodnie z procedurami. Nad ca?o?ci? przebiegu egzaminu czuwa? Dyrektor ZPS w Iwaniskach pan Wac?aw S?owik, oraz Dyrektor Gimnazjum pani Zdzis?awa Radzimowska. W sk?ad komisji nadzoruj?cych prawid?owy przebieg egzaminu wchodzili nauczyciele PG w Iwaniskach i Gimnazjum w Ba?kowicach.
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 24